اخبار فرش ماشینی

۶/ ۹ ميليارد دلار صادرات؛ ۸/۲۹ ميليارد دلار واردات ايران درنيمه سال ۸۷

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

در نيمه نخست سال جاري ۴۸/۹۶۸۶ميليون دلار صادرات و ۱۵/۲۹۸۲۱ميليون دلار واردات در كارنامه تجارت خارجي كشور ثبت شده است. روايت رسمي گمرك ايران نشان مي دهد كه بدون احتساب ارزش صادراتي ميعانات گازي در اين مدت ۷۹/۱۶۸۴۱هزار تن كالابه خارج از كشور صادر شده كه نمايانگر رشد ۳۰/۶درصدي در مقايسه با سال گذشته است ضمن اينكه ارزش دلاري آن نيز ۶۳/۳۸درصد رشد كرده است.
در شش ماه نخست سال جاري ميزان واردات كشور ۷۳/۲۰۶۱۳هزار تن و به ارزش ۰۴ /۱۹۴۰۰ميليون يورو (معادل ۱۵/۲۹۸۲۱ميليون دلار) بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۶ از كاهش ۴۱/۲درصدي در وزن و رشد ۳۷/۳۶درصدي در ارزش برخوردار بوده است. با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي كشور (بدون احتساب صادرات نفت خام و ميعانات گازي) در اين مدت با كسري ۶۷/۲۰۱۳۴ميليون دلاري مواجه بوده است.

شركاي تكراري تجاري
بيشترين صادرات كشور در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به كشورهاي «امارات متحده عربي» با ۹۱/۲۱۸۰هزار تن و ارزش ۸۱/۸۳۱ميليون يورو (۰۷/۱۲۸۵ميليون دلار) يا ۹۵/۱۲درصد سهم وزني و ۲۷/۱۳درصد سهم ارزشي، «چين» با ۲۴/۴۵۴۸هزار تن و ۳۷/۷۲۱ميليون يورو (۶۱/۱۱۱۵ميليون دلار) يا ۰۱/۲۷درصد سهم وزني و ۵۲/۱۱درصد سهم ارزشي، «عراق» با ۳۳/۱۵۴۸هزار تن و ۸۹/۶۲۴ميليون يورو (۳۰/ ۹۶۱ميليون دلار) يا ۱۹/۹درصد سهم وزني و ۹۲/۹درصد سهم ارزشي، «هند» با ۴۶/۱۳۹۶هزار تن و ۳۲/۴۲۳ميليون يورو (۸۷/۶۵۶ميليون دلار) يا ۲۹/۸درصد سهم وزني و ۷۸/۶درصد سهم ارزشي «جمهوري كره» با ۹۲/۷۵۶هزار تن و ۰۵/۳۵۵ميليون يورو (۸۲/۵۵۰ميليون دلار) يا ۴۹/۴درصد سهم وزني و ۶۹/۵درصد سهم ارزشي صورت گرفته است.
به بياني ديگر ۹۳/۶۱درصد از سهم وزني و ۱۸/۴۷درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در شش ماه اول امسال متعلق به اين پنج كشور بوده، كشورهايي كه طي چند سال گذشته همواره در صدر شركاي تجاري ايران قرار گرفته اند.

عمده واردات كشور در شش ماه اول امسال از كشورهاي «امارت متحده عربي» با ۴۹/۲۹درصد سهم وزني و ۴۲/۲۷درصد سهم ارزشي، «آلمان» با ۷۴/۶درصد سهم وزني و ۱۰ درصد سهم ارزشي، «چين» با ۸۵/۵درصد سهم وزني و ۸۵/۸درصد سهم ارزشي، «سوئيس» با ۱۰/۱۲درصد سهم وزني و ۴۳/۵ درصد سهم ارزشي و «جمهوري كره» با ۱۷/۴ درصد سهم وزني ۱۸/۵ درصد سهم ارزشي انجام گرفته است.
به عبارت ديگر ۳۵/۵۸درصد از سهم وزني و ۸۸/۵۶ درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي شش ماه اول سال جاري متعلق به پنج كشور ياد شده است.

در بررسي تراز بازرگاني خارجي ايران با كشورهاي مذكور ملاحظه مي شود كه بيشترين رقم مربوط به كسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به امارات متحده عربي با كسري معادل ۹۸/۶۸۹۰ميليون دلار، آلمان با كسري معادل ۳۲/۲۸۳۹ميليون دلار، سوئيس با كسري معادل ۵۳/۱۶۱۰ميليون دلار، چين با كسري معادل ۰۱/۱۵۲۴ميليون دلار و انگلستان با كسري معادل ۶۰/۱۱۳۸ميليون دلار بوده است. از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عراق ۹۶/۹۲۴ميليون دلار بوده است.
بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با ۱۹۶ كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان مي دهد كه كشور ما طي شش ماه اول سال ۱۳۸۷ با ۱۰۲ كشور داراي تراز منفي تجاري و با ۹۴ كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است.

رشد قيمت متوسط كالاهاي وارداتي و صادراتي
طي شش ماه اول سال ۱۳۸۷ متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي ۱۵/۵۷۵دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي ۶۶/۱۴۴۶دلار بوده است. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي طي شش ماه اول سال ۱۳۸۶، ۰۲/۴۴۱دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي ۲۳/۱۰۳۵دلار بوده است.
به عبارت ديگر متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي رشد ۴۱/۳۰ درصدي و در همين مدت، متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي داراي رشد ۷۴/۳۹ درصدي بوده است.

كالاهاي عمده صادراتي
در ميان اقلام عمده صادرات كالاهاي غير نفتي مرتب شده بر اساس ارزش دلاري، پروپان مايع شده با ۶۳۸ ميليون دلار يا ۵۹/۶ درصد از كل ارزش صادرات رتبه اول را داراست.
در بين ۱۰ قلم اول صادراتي متانول (الكل متيليك) با ۴/۵۱۷ميليون دلار يا ۳۴/۵ درصد ارزش؛ رتبه دوم، بوتان مايع شده با ۴/۴۳۶۴ ميليون دلار يا ۵۱/۴درصد؛ رتبه سوم، اتيلن با ۳۹۵ ميليون دلار يا ۰۸/۴ درصد ؛رتبه چهارم و پسته تازه يا خشك كرده با ۵/۳۷۰ ميليون دلار يا ۸۳/۳ درصد از كل ارزش صادرات رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.
ديگر اقلام عمده شامل پارااكسيلن با ۶۱/ ۳ درصد، ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودار با ۴۲/۳ درصد، گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك هزار سانتيمتر مكعب و بيشتر با ۴۲/۲ درصد، بنزن با ۳۷/۲ درصد، كاتد و قطعات كاتد از مس تصفيه شده با ۳۵/۲ درصد است.
در مجموع سهم ۱۰ قلم فوق الذكر در شش ماه اول سال جاري حدود ۵۲/۳۸ درصد از كل ارزش و ۹۳/۲۵ درصد از كل وزن صادرات غير نفتي است. اين در حالي است كه در شش ماه اول سال ۱۳۸۶ مجموع سهم ۱۰ قلم ياد شده حدود ۸۷/۳۱ درصد از كل ارزش و ۱۶/۲۴ درصد از كل وزن صادرات بوده است. صادرات اين اقلام در مدت ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۵۲/۶۷ درصد و از لحاظ وزني ۱۴/۱۴ درصد افزايش پيدا كرده است.
سهم تجارت چمداني و بازارچه ها
سهم تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي در اين مدت به ترتيب ۰۳/۱۳ ميليون يورو (معادل ۱۰/۲۰ ميليون دلار) و ۸۱/۱۰۲ميليون يورو (معادل ۳۸/۱۵۷ميليون دلار) بوده است.
تحقق ۱۶۷ درصدي اهداف برنامه
براي شش ماه نخست امسال معادل ۵۷۹۱ ميليون دلار صادرات انواع كالاهاي غير نفتي به كشور پيش بيني شده است كه با توجه به صادرات ۴۸/۹۶۸۶ ميليون دلاري حدود ۲۷/۱۶۷ درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات كالاتحقق يافته است.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

محصولات معدني، اول و …
بر اساس قسمت هاي مختلف تعرفه ، محصولات معدني با ۱۴/۲۷ درصد از سهم ارزشي كل صادرات كشور رتبه نخست، محصولات صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن با ۸۷/۲۶ درصد سهم ارزشي رتبه دوم، فلزات معمولي و مصنوعات آنها با ۵۱/۹ درصد سهم ارزشي رتبه سوم، محصولات نباتي با ۹۸/۷ درصد سهم ارزشي رتبه چهارم و مواد پلاستيكي ـ كائوچو و اشياي ساخته شده از اين مواد با ۱۵/۷ درصد سهم ارزشي رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
در مجموع ۶۵/۷۸ درصد از سهم ارزش كل صادرات كشور طي اين مدت به اين محصولات مربوط مي شود.
ميعانات گازي و…
ميزان صادرات ميعانات گازي در اين مدت ۳۴۱۴ ميليون و ۶۱ هزار دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵/۲۵ درصد افزايش داشته است. بر اساس صورت جلسه تعيين تكليف آمار صادرات فرآورده هاي نفتي مورخ ۲۸ فروردين ۱۳۸۰ ميعانات گازي كه توسط شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز و همچنين شركت هاي تابعه آنها، به عنوان صاحب كالااظهار شده در آمار صادرات غير نفتي لحاظ نمي شود.

گمرك ها و بازارچه هاي فعال و غيرفعال
طي شش ماه اول سال ۱۳۸۷ گمرك آستارا با اختصاص ۹۱/۹ميليون دلار يا ۳۱/۴۹درصد از ارزش تجارت چمداني، رتبه اول، گمرك بيله سوار با ۰۷/۳ميليون دلار يا ۲۷/۱۵درصد، رتبه دوم و گمرك سرو با ۵۴/۲ميليون دلار يا ۶۲/۱۲درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
بازارچه پرويزخان با اختصاص ۸۶/۳۶ميليون دلار يا ۴۲/۲۳درصد از ارزش صادرات بازارچه ها رتبه اول، بازارچه تمرچين ـ پيرانشهر با ۳۸/۲۸ميليون دلار يا ۰۳/۱۸درصد رتبه دوم و بازارچه كيله ـ سردشت با ۲۹/۱۹ميليون دلار يا ۲۶/۱۲درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. در رده هاي بعدي بازارچه يزدان با سهم ارزشي ۵۹/۱۰، بازارچه شوشمي با سهم ارزشي ۸۹/۴درصد، بازارچه ميلك با ۲۰/۴درصد، ميرجاوه با ۴۸/۳درصد، بازارچه كوهك ـ سروان با ۴۸/۳درصد، بازارچه دوكوهانه با ۹۵/۲درصد و بازارچه ميل ۷۵ با ۸۴/۲درصد قرار گرفته اند.
از ميان ۱۰ بازارچه مرزي مذكور چهار بازارچه هم مرز با عراق، چهار بازارچه هم مرز با افغانستان و دو بازارچه هم مرز پاكستان است. سهم ارزش صادرات بازارچه هاي هم مرز به كشورهاي ياد شده به ترتيب ۹۱/۶۰درصد، ۰۹/۲۳درصد و ۹۹/۸درصد است. بدين ترتيب سهم ساير كشورها از صادرات بازارچه هاي مرزي حدود ۰۱/۷درصد برآورد مي شود.
بيشترين رشد ارزش صادرات كالااز بازارچه ها در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب مربوط به بازارچه پرويزخان با ۰۲/۱۹۷درصد، بازارچه شيخ صله و بازارچه ميرجاوه به ترتيب با ۴۷/۱۴۲ و ۹۴/۶۹درصد بوده است.
در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ بازارچه سرو با ۱۱/۸۹درصد، بازارچه مهران با ۴۱/۸۱درصد و بازارچه ميل ۷۳ با ۱۱/۷۸درصد كاهش رو به رو شده اند.

واردات ۵/۲ ميليارد دلار بنزين
بر اساس جدول اقلام عمده وارداتي به ترتيب ارزش دلاري كالا، بيشترين ارزش و سهم واردات در مدت مذكور مربوط به «بنزين» با ۴/۲۵۳۲ميليون دلار و ۴۹/۸درصد سهم ارزشي است.
«شمش از آهن و فولاد غير ممزوج» با ۸۷/۴درصد سهم ارزشي و « ساير روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين» با ۶۸/۲درصد سهم ارزشي، رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
ديگر اقلام مهم وارداتي شامل «دانه ذرات» با ۰۶/۲درصد، «دستگاه هايي كه با اشعه ايكس كار مي كنند» با ۷۳/۱درصد، «ميله هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده» با ۵۹/۱درصد، «محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نورد شده به شكل طومار با پهناي ۶۰۰ ميليمتر يا كمتر به ضخامت كمتر از سه ميليمتر» با ۵۳/۱درصد، «قطعات منفصله براي توليد خودروهاي سواري» با ۰۵/۱درصد، «دانه سويا، حتي خرد شده» با ۰۴/۱درصد و «وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي ـ احتراقي» هر يك با ۹۴/۰درصد است. بدين ترتيب سهم اقلام عمده ياد شده از لحاظ ارزش حدود ۸/۲۵درصد و از لحاظ وزن حدود ۲۸/۴۲درصد است.
براي مدت مذكور معادل ۱۹۸۹۰ ميليون دلار واردات انواع كالابه كشور پيش بيني شده است كه باتوجه به واردات ۱۵/۲۹۸۲۱ميليون دلاري حدود ۹۳/۱۴۹درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش واردات كالاتحقق يافته است.
در مدت مذكور گمرك شهيد رجايي بندرعباس با وزن ۳۳/۷۳۶۹۳۳ هزار تن با احتساب سهم ۷۵/۳۵درصد در وزن و ارزش ۱۰/۱۳ميليارد دلار و سهم ۹۳/۴۳درصد از ارزش كل واردات رتبه اول را در ميان گمركات داشته، بر همين اساس گمرك بندر امام خميني با سهم ۸۱/۱۲ و تجاري مهرآباد با سهم ۲۵/۷درصد از ارزش كل واردات رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.
۶۵۴ ميليون دلار خودرو وارد شد
در اين مدت ۳۶۰۴۳ دستگاه خودرو سواري به ارزش ۸۸/۶۵۴ميليون دلار وارد كشور شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰۸درصد و از نظر ارزش دلاري ۲۵/۹۰درصد افزايش يافته است.

گروه اقتصاد: بار ديگر ديوار ۳ برابري واردات در مقابل صادرات قد علم كرد. آمار واردات در حالي كارنامه ۶ ماهه ابتداي سال خود را با رقم ۸/ ۲۹ ميليارد دلاري بست كه صادرات در اين دوره زماني به ۶/ ۹ ميليارد دلار رسيد اما باز هم صادرات غيرنفتي كشور نتوانست قد خود را از ديوار سه برابري واردات بالابكشد. در ۶ ماهه ابتدايي امسال ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، معادل ۷۹ / ۱۶۸۴۱ هزار تن و به ارزش ۷۹ / ۷۵ ۶۲ ميليون يورو (معادل ۴۸ /۹۹۸۶ ميليون دلار) است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۳۰ /۶ درصدي در وزن و ۶۳/ ۳۸ درصدي در ارزش دلاري داشته است.
بر همين اساس محمد بهبودآهني سخنگوي گمرك در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد: بر اساس نتايح حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران وزن و ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۶ به ترتيب ۰۳/۱۵۸۴۳ هزار تن و ۸۴/ ۵۱۵۱ ميليون يورو (معادل ۰۹/ ۶۹۸۷ ميليون دلار) بوده است.
از ميزان كل صادرات غيرنفتي در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ رقم ۰۳/ ۱۳ ميليون يورو (معادل ۱۰/۲۰ ميليون دلار) از محل تجارت چمداني و رقم ۸۱/ ۱۰۲ ميليون يورو (معادل ۳۸ / ۱۵۷ ميليون دلار) از بازارچه هاي مرزي صادرات انجام گرفته است.

در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ ميزان واردات كشور ۷۳ / ۲۰۶۱۳ هزار تن و به ارزش ۰۴/۱۹۴۰۰ ميليون يورو (معادل ۱۵/ ۸۲۱ ۲۹ميليون دلار) بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۶ از كاهش ۴۱/۲ درصدي در وزن و رشد ۳۷ /۳۶ درصدي در ارزش برخوردار بوده است. ضمنا واردات ۶ ماهه اول سال گذشته ميزان ۹۵/ ۲۱۱۲۲ هزار تن به ارزش ۲۷ / ۱۶۱۵۷ ميليون يورو (معادل ۱۲/ ۲۱۸۶۷ ميليون دلار) بوده است. با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران (بدون احتساب صادرات نفت خام و ساير موارد مندرج در توضيح اشاره شده در خصوص كالاهاي غيرنفتي) طي ۶ ماهه اول سال جاري با كسري ۶۷ / ۲۰۱۳۴ ميليون دلاري مواجه بوده است.
بيشترين صادرات كشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ به كشورهاي امارات متحده عربي، چين، عراق، هند و جمهوري كره صورت گرفته و به بياني ديگر ۹۳ / ۶۱ درصد از سهم وزني و ۱۸/ ۴۷ درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۷ متعلق به ۵ كشور ذكرشده بوده است. در راستاي اين امر عمده واردات كشور نيز از كشورهاي امارات عربي متحده، آلمان، چين، سوئيس و جمهوري كره انجام گرفته و به عبارت ديگر ۳۵ / ۵۸ درصد از سهم وزني و ۸۸ / ۵۶ درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي ۶ ماهه اول سال جاري متعلق به ۵ كشور يادشده است.
در اين ميان سخنگوي گمرك اعلام كرد: در بررسي تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي فوق ملاحظه مي شود كه بيشترين رقم مربوط به كسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به امارات متحده عربي با كسري معادل ۹۸/۶۸۹۰ ميليون دلار، آلمان با كسري معادل ۳۲ / ۲۸۹۳ ميليون دلار، سوئيس با كسري معادل ۵۳ /۱۶۱۰ ميليون دلار، چين با كسري معادل ۰۱/ ۱۵۲۴ ميليون دلار، انگلستان با كسري معادل ۶۰/ ۱۱۳۸ ميليون دلار بوده است. از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عراق ۹۶/ ۹۲۴ ميليون دلار بوده است. بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با ۱۹۶ كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان مي دهد كه كشور ما، طي ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ با ۱۰۲ كشور داراي تراز منفي تجاري و با ۹۴ كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است.

در بين ۱۰ قلم اول صادراتي متانول (الكل متيليك) با ۴/ ۵۱۷ ميليون دلار يا ۳۴/ ۵ درصد ارزش رتبه دوم، بوتان مايع شده با ۴/ ۴۳۶ ميليون دلار يا ۵۱/ ۴ درصد رتبه سوم، اتيلن با ۳۹۵ ميليون دلار يا ۰۸/۴ درصد رتبه چهارم و پسته تازه يا خشك كرده با ۵/۳۷۰ ميليون دلار يا ۸۳/۳ درصد از كل ارزش صادرات رتبه بعدي را به خود اختصاص داده است. در مدت مذكور معادل ۵۷۹۱ ميليون دلار صادرات انواع كالاهاي غيرنفتي به كشور پيش بيني شده است كه با توجه به صادرات ۴۸/ ۹۶۸۶ ميليون دلاري حدود ۲۷/ ۱۶۷ درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات كالاتحقق يافته است.

اما در اين ميان بر طبق جدول اقلام عمده وارداتي در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ به ترتيب ارزش دلاري كالا، بيشترين ارزش و سهم واردات در مدت مذكور مربوط به <بنزين> با ۴/ ۲۵۳۲ ميليون دلار و ۴۹/ ۸ درصد سهم ارزشي است.
شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با ۸۷/ ۴ درصد سهم ارزشي و < ساير روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين> با ۶۸/ ۲ درصد سهم ارزشي، رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
ديگر اقلام مهم وارداتي شامل <دانه ذرات> با ۰۶/۲ درصد، <دستگاه هايي كه با اشعه ايكس كار مي كنند> با ۷۳/ ۱ درصد <ميله هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده> با ۵۹/ ۱ درصد، <محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نورد شده به شكل تومار با پهناي ۶۰۰ ميلمتر يا كمتر به ضخامت كمتر از ۳ ميلمتر> با ۵۳/ ۱ درصد، <قطعات منفصله براي توليد خودروهاي سواري> با ۰۵/ ۱ درصد، <دانه سويا، حتي خرد شده> با ۰۴/ ۱ درصد، <وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي – احتراقي> هر يك با ۹۴/۰ درصد است. بدين ترتيب سهم اقلام عمده ياد شده از لحاظ ارزش حدود ۸/ ۲۵ درصد و از لحاظ وزن حدود ۲۸/ ۴۲ درصد است. ضمنا طي ۶ ماهه اول سال جاري، ۳۶۰۴۳ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۸۸/ ۶۵۴ ميليون دلار واردات شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰۸ درصد و از نظر ارزش دلاري ۲۵ /۹۰ درصد افزايش يافته است.
(منبع: دنياي اقتصاد)

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن