اخبار نساجی

تحلیل؛ بورس زير چتر حقوقي‌ها

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 


تعويق هدفمندي يارانه‌ها در كنار انتظار براي نتيجه‌ نهايي در مذاكرات سياسي و نشست آتي در مسكو عوامل اصلي موثر بر وضعيت بازار در اين هفته بودند.

به گزارش خبرنگار ما، معامله‌گران در اين هفته تنها دادوستدهاي مثبتي را در گروه سيمان تجربه كردند، اما ساير نمادها در جوي راكد و منفي بدون تحول خاصي شاهد معاملات كم‌حجمي بودند كه در نهايت بازدهي منفي را براي بازار به همراه داشت.
در اين بين تنها حمايت حقوقي‌ها در نوسان‌هاي منفي مانع از افت بيشتر قيمت‌ها بود، به نحوي كه تغيير مالكيت اين هفته نيز همچنان به ميزان بيش از ۱۸۳ ميليارد ريال از پرتفوليوي‌حقيقي‌ها به حقوقي‌ها رقم خورد كه همانند هفته‌هاي پيشين نشانگر ادامه خروج حقيقي‌ها از بازار است. «سفارس»، «وبهمن»، «مپنا» و «وساپا» از تك‌سهم‌هاي مورد توجه حقيقي‌ها در اين هفته بودند و در مقابل خريدهاي حقوقي‌ها در نمادهاي چادرملو، پاسارگاد و بانك ملت قابل توجه بود.

حقوقي‌ها حمايتگر بودند


بازار اولين روز هفته را با حمايت‌هاي كامل حقوقي‌ها از زيرمجموعه‌ها آغاز كرد.
در معاملات روز شنبه بانك تجارت براي حمايت از «ونيكي» با خريد ۱۲۶ هزار سهم وارد عمل شد. پلي‌اكريل خريدار ۲۵۰ هزار سهم توليد مواد اوليه و الياف مصنوعي بود و حمايت پارس‌آريان از سهم ميدكو با خريد ۶۲۰ هزار سهم ادامه داشت. در اين روز تدبير، «بوعلي» خريد و «وتوصا» توانست ۷۰ هزار سهم ديگر بيمه البرز را به پرتفوليوي خود اضافه كند. اما توسعه ملي عرضه كم‌حجمي را در دو نماد ايران ياسا و سيمان صوفيان صورت داد. در اين روز صبا تامين علاوه بر سهام دارويي اقدام به خريد ۱۰۰ هزار نسوز ايران و بانك كارآفرين كرد. در حالي كه معاملات سيماني‌ها در اين هفته مورد توجه بود، سيمان داراب نيز در دو نماد سيمان غرب و شاهرود خريدهاي پرحجمي را رقم زد. از سوي ديگر ملي انفورماتيك با خريد ۷۰۰ هزار سهمي در «رانفور» حمايتگر اين نماد بود. صندوق عشاير وساتا نيز به ترتيب براي حمايت از مسكن تهران و حفاري شمال خريدهاي كم‌حجمي را در اين نمادها انجام دادند. اما تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد با خريد ۱۰ ميليون پاسارگاد مانع از افت بيشتر در اين نماد شد. در ادامه تحولات روز شنبه يك ميليون سهم شاهد را دليران پارس فروخت و تعاوني مولي‌الموحدين آن را خريد. دليران پارس در اين روز ۴ ميليون سهم سرمايه‌گذاري سخت آژند را نيز از بازار جمع كرد؛ به نظر مي‌رسد پيشگامان توسعه شهري فروشنده اين سهم بوده است.
عرضه ۷/۴ ميليون سهمي صنعت بيمه از ديگر اقدامات پيشگامان توسعه شهري ايرانيان در روز شنبه بود. بانك ملت هم تحت حمايت گرو مالي ملت و صندوق تامين آتيه كاركنان روز پرمعامله‌اي را شاهد بود.

خريد و فروش‌هاي سيماني


سرمايه‌گذاري توسعه ملي در بازار روز شنبه فروشنده ۴۰۰ هزار سهمي سيمان صوفيان بود. در همين حال سرمايه‌گذاري البرز در آستانه مجمع دارويي رازك خريد ۴۵۰ هزار سهمي را در اين نماد رقم زد.

صبا تامين نيز ديگر خريدار گروه دارويي بود كه علاوه بر ابوريحان، جابر و شيمي دارويي داروپخش در نماد نسوز ايران هم خريدار فعالي بود. در اين روز سرمايه‌گذاري صبا جهاد در نمادهاي گاز لوله و باغميشه خريدهاي قابل توجهي داشت و در مقابل سرمايه‌گذاري مسكن عرضه‌كننده يك ميليون سهم مسكن شمال شرق بود.
در ادامه معاملات روز يكشنبه سيمان داراب مانند روز شنبه سيمان غرب و شاهرود خريد و «ونيكي» نيز با حمايت بانك تجارت مواجه شد؛ اما معاملات بانك ملت با عرضه يك ميليوني از سوي صندوق تامين آتيه كاركنان رقم خورد كه اين بار شركت توسعه سرمايه معين خردمندان و گروه مالي ملت خريداران اين سهم بودند. از سوي ديگر، در جايي كه حقيقي‌ها به همراه سرمايه‌گذاري توسعه اقتصاد هزاره سوم فروشندگان پرحجم سخت آژند بودند، دليران پارس ۵/۳ ميليون از اين سهم را از بازار جمع كرد. همچنين ايرانيان پارس ديگر خريدار ۶۰۰ هزار سهمي سخت آژند بود كه علاوه بر اين نماد خريد ۱۸۵ هزار سهمي را در ايران زمين صورت داد.

خريدهاي حقوقي در زيرمجموعه‌ها


در بازار روز دوشنبه سرمايه‌گذاري تدبير براي كاهش از فشار فروش در نماد توسعه معادن روي خريدار ۲ ميليون سهمي بود و به همراه تدبيرگران آتيه ايرانيان حمايتگر «كروي» بودند. اين در حالي است كه خريدهاي «وتوصا» در غياب فروشندگان حقوقي موجب تشكيل صف خريد البرز شده بود. در اين روز معادن و فلزات خريدار صبانور و فولاد خراسان بود. اين در حالي است كه با رونق گروه سيمان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه ملي و خوارزمي به ترتيب از فروش صوفيان و كارون سود شناسايي كردند. در ادامه نيز توسعه توكا و دانايان پارس خريداران حمل‌ونقل توكا و آذرآب بودند.

اين در حالي است كه در آستانه برگزاري مجمع سالانه ليزينگ ايران، حمايت سرمايه‌گذاري صنايع ايران با خريد ۶۰ هزار سهمي در اين نماد آغاز شده است.
در شرايطي كه صندوق تامين آتيه كاركنان بانك ملت فروشنده ۵/۱ ميليون سهم اين بانك بود، خدمات مديريت و تحقيقات سرمايه‌گذاران صندوق هم ۲۰۰ هزار سهم گروه توسعه ملي را فروخت. در اين روز خريد ۱۳۵ هزار سهم قند نيشابور از سوي نور همدانيان اين نماد را با صف خريد همراه كرد. هامون سپاهان ديگر حقوقي فعال روز دوشنبه بود كه علاوه بر خريد ۲۴۰ هزار سهم پتروشيمي پرديس در نماد كرمانشاه هم خريدار بود. در شرايطي كه توكا فولاد اقدام به عرضه ۶۳۰ هزار سهم توكاريل كرد، تعاون مولي‌الموحدين ۲/۶ ميليون سهم «وبيمه» را از بازار جمع كرد.

به نظر مي‌رسد با خريد ۶/۲ ميليون سهمي بانك ملت از سوي گروه مالي ملت در روز يادشده، باز هم انتقال سهم از صندوق تامين آتيه كاركنان اين بانك ادامه داشته باشد. همچنين توسعه سرمايه معين خردمندان نيز در ميان خريداران روز دوشنبه بانك ملت بود. روز دوشنبه مانند روزهاي گذشته خريدهاي گروه آرمان در كارت اعتباري كيش ادامه داشت و حقيقي‌ها نيز در نماد سخت آژند فعال بودند.

معاملات كم‌حجم حقوقي‌ها


در بازار روز سه‌شنبه خريدهاي بانك تجارت در «ونيكي» به ۲/۱ ميليون افزايش يافت. پلي‌اكريل نيز با خريد ۴۰۰ هزار سهمي در توليد مواد اوليه و الياف مصنوعي فعال بود. در اين روز تدبير هم در دو نماد پرديس و بانك دي خريدار فعالي بود. از سوي ديگر اما توسعه ملي براي شناسايي سود اقدام به عرضه سهام در كابل شهيد قندي و سيمان صوفيان كرد. اين در حالي است كه صبا تامين در كنار خريد ۱۰۰ هزار سهم حفاري، عرضه‌كننده ۸۲۰ هزار سهم سايپا ديزل بود. صبا جهاد هم در نمادهاي كوچك و ارزان فعال است، روز سه‌شنبه خريد ۴۰۰ هزار سهمي در نماد كربن ايران داشت. اما صنعت و معدن در اقدامي جالب توجه روز سه‌شنبه ۷۰۰ هزار سهم «سفارس» را به پرتفوليوي خود افزود. همچنين ليزينگ و صنعت نيز با خريد ۵۰۰ هزار سهمي در آتيه دماوند فعال بود. معاملات بانك پاسارگاد روز سه‌شنبه با خريد ۵/۳ ميليون سهمي شركت تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد دنبال شد.
در اين روز يك حقيقي فروشنده ۳/۱ ميليون سهمي ماشين‌سازي نيرو محركه بود و يك حقيقي ديگر خريدار ۲۰۰ هزار سهمي بانك كارآفرين بود.

با وجود خريدهاي هامون سپاهان در پرديس و كرمانشاه نوسانات منفي اين دو نماد همچنان ادامه داشت. اما خريد گروه توسعه ملي در بازگشايي شازند به ۶۳۰ هزار سهم رسيد. در اين بين گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان نيز ديگر خريدار پتروشيمي كرمانشاه بود. در گروه ساختماني نيز پيشگامان توسعه شهري ايرانيان فروشنده ۸۹۰ هزار سهم سخت آژند و تعاون اعتبار فروشندگان خريدار آس‌پ بود.

در مجموع اين هفته، بازاري ضعيف همراه با افت بود تا جايي كه حتي حمايت حقوقي‌ها براي خريد سهام زيرمجموعه نتوانست فضاي معاملات را مثبت كند.

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن