مقالات

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺰداﻧﺸﻨﺎس ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺣﻤﺪزاده ، ﭘﻮرﻳﺎ ﻧﻮروز ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻲ اﻋﺘﻤﺎدی ﻓﺮ

ﭼﻜﻴﺪه

ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح از ﻛﺎرﮔﺮ ان ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺎم ﻣﺪرک ﮔﺮاﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ و در ﭘﻲ آن ﺿﻌﻒ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر در ﻛﺸﻮر و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺸﻜﻞ زای ﻣﻮﺟﻮد از ﻳﻚ ﻃﺮف و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺪ راه ﺗﻮﺳﻌ ﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﺮان ﮔﺮﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش دﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر، ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﺟﻤﻊ آوری دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮدارد .ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از آن آزﻣﻮن ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ۱۰ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

دانلود مقاله

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : الیاف مصنوعی یا الیاف بشر ساخت چیست ؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن