اخبار فرش ماشینی

ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان

ﻣﻬﻨﺎز ﺻﺎﻟﺤﻲ ، ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻛﻤﺎلﭘﻮر

ﭼﻜﻴﺪه

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ (ﻛﺎﻫﺶ ) ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف ﺑﻴﺪه ﺷـﺘﺮﻫﺎی ﺑـﻮﻣﻲ اﻳـﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻴﺎف از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺪه۷۲ و ۳۷۷ ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺳﻨﻴﻦ ۲ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ۴۱۷ ﻳـﻚ ﻛﻮﻫﺎﻧـﻪ، ۳۲ آﻣﻴﺨﺘـﻪ و دوﻛﻮﻫﺎﻧﻪ در ﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر “ﺧﺮاﺳﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮﮔﺎن، اردﺑﻴﻞ، ﺳﻤﻨﺎن و ﻳـﺰد ” ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ . ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻟﻴﺎف از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺸﻢﺷﻮﺋﻲ ﭼﻬﺎرﺣﻮﺿﭽﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺣﺎوی ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳـﺪﻳﻢ و ﻣـﺎده ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻲ”ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺳﺮدوﻛﺲ” اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ۵ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮﻳﻚﺳﺎل، ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎل، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ، ﻫﻔـﺖ ﺗﺎ ده ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻳﺎزده ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ۱۴۵،۱۴۱ ،۶۴ ،۲۵ و ۷۴ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺎ روش ﺧﻄـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ “GLM” در ﻧـﺮم اﻓـﺰار

SASدﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻴﺎف ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ (P<0/0001) ﻗـﺮار داﺷـﺖ . ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺳﻤﻨﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ (۷۵±۱ درﺻﺪ) ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن (۷۳/۲±۳/۲ درﺻـﺪ ) از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف (P<0/001) داﺷﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و اردﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺣﺪود ۶۹ درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫـﺎی دﻳﮕـﺮ (P≤۰/۰۱) دارای ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻫﻢ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدار از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻴﺎف ﺷﺴـﺘﻪ از ﻧﺎﺷـﻮر (p<0/01) ﺑﻮدﻧـﺪ . ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ ۲۰ و ۸۷/۴ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎی ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻳﻚﻛﻮﻫﺎﻧﻪ، |ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱۱ ﺳﺎل و ۱ ﺗـﺎ ۲ ﺳـﺎل و ﻧﻴـﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻛﺮﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﭘﺮورش و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد .

دانلود مقاله

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : الیاف مصنوعی یا الیاف بشر ساخت چیست ؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن