اخبار فرش ماشینی

ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ

ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ

ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺲ ﻧﺎﺗﺮی ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎه ﻣﺮادی ﻗﻬﻪ، ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ، دارﻳﻮش ﻋﺎﺑﺪی  ،ﺟﻮاد ﻣﺨﺘﺎری

ﭼﻜﻴﺪه

دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﺎده ای اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاص رﻧﮕﭙﺬﻳﺮی اﻟﻴﺎف ﮔﺮدﻳﺪه و روی ﺧﻮاص ﺟﺬب رﻧﮓ و ﺧﻮاص ﺛﺒﺎﺗﻲ رﻧﮕﺰا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دی ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣـﺲ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت آﻫـﻦ II ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت آﻫـﻦ III، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻗﻠﻊ، ،ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺗﺎﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ، اﺛﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮی اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘـﺲ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ و دﻧ ﺪاﻧـﻪ
دادن ﻧﺦ ﭘﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ رﻧﮕﺮزی ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ رﻧﮓ ، ﻃﻴﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ و ﺧﻮاص ﺛﺒﺎت ﻧﻮری و ﺷﺴﺘﺸﻮﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻪ روی ﺧﻮاص ﺟﺬب رﻧﮓ اﻟﻴﺎف ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد .

دانلود مقاله

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : الیاف مصنوعی یا الیاف بشر ساخت چیست ؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن