اخبار فرش ماشینی

۲۵ سوال آزمون کارشناسي‎ ‎ارشد نساجي ‏

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

آزمون کارشناسي‎ ‎ارشد نساجي

 

‎ – ۱‎اگر ۶% محصولات كارخانه پارچه بافي‎ ‎معيوب باشد ، با انتخاب ۴۴۳ طاقه پارچه بعنوان نمونه، حداكثر خطاي مجاز پارچه معيوب‏‎ ‎در سطح ۹۹% برابر با چند طاقه مي باشد؟
الف- ۱۱ طاقه‏
ب- ۱۵ طاقه‏
ج- ۲۲٫۵‏‎ ‎طاقه
د- ۲۵٫۲ طاقه‏
‎ – ۲ ‎كدام گزينه براي مقايسه مقدار‎ t (‎از توزيع دانشجو) به‎ ‎روش محاسبه و جدول ، به منظور نتيجه گيري اهميت آماري اختلاف مناسب تر مي‎ ‎باشد؟
الف- اگر ۵‏‎%) < t ‎محاسبه شده‎) t ‎باشد، اختلاف موجود اهميت آماري‎ ‎دارد‎.
‎ب- اگر ۵‏‎%) < t ‎محاسبه شده‎) t ‎باشد، اختلاف موجود اهميت آماري‎ ‎ندارد‎.
‎ج- اگر ۱‏‎%) < t ‎محاسبه شده‎) t ‎باشد، اختلاف موجود اهميت آماري‎ ‎دارد‎.
‎د- اگر ۱‏‎%) < t ‎محاسبه شده‎) t ‎باشد، اختلاف موجود اهميت آماري‎ ‎ندارد‎.‎

 

‎ – ۳ ‎كيفيت يك محصول معمولا در رابطه با كدام عامل تعيين مي شود؟
الف‎- ‎كيفيت طرح
ب- كيفيت انطباق
ج- كيفيت عملكرد
د- هر سه مورد

 

‎ –  ۴‎كدام يك‎ ‎از نمودارهاي داده شده ، از توزيع دو جمله اي نيوتن پيروي مي كند؟‏
الف- نمودار‎ P
‎ب- نمودار‎ X
‎ج- نمودارC
‎د- هيچكدام

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

 

۵‎ ‎‏ ‏‎-‎‏ در كدام يك از نمودار هاي‎ ‎كنترل معين شده ، ميتوان از حجم نمونه متغيير نيز استفاده كرد؟
الف- نمودار‎ X
‎ب- نمودار‎ nP
‎ج- نمودار‎ P
‎د- نمودار‎ C‎

 

۶‎ ‎‏ ‏‎-‎‏ تعداد متوسط روزانه اقلام‎ ‎معيوب محصولي در ده روز نمونه برداري ۹٫۸ بدست آمده است. اگر نسبت جز۰٫۰۹۸‏‎ P= ‎باشد‎ ‎، حد بالاي كنترل‎ np ‎مطابق كدام گزينه است؟
الف-۱۸٫۷‏
ب-۵٫۴‏
ج-۱۴٫۲‏
د‎- ۱۶٫۷‎

 

‎ – ۷ ‎اگر سطح احتمال در تعيين حدود يك نمودار كنترل از ۹۹% به ۹۵% كاهش يا بد‎ . ‎قدر مطلق مقدار خطاي مجاز تقريبا به چه نسبت تغيير مي كند؟‏
الف- ۲ برابر‏‎ ‎افزايش مي يابد
ب- ۰٫۶۶ برابر افزايش مي يابد‏
ج- ۱٫۵ برابر كاهش مي‏‎ ‎يابد
د- ۰٫۶۶ برابر كاهش مي يابد‏

 

۸‎ ‎‏ ‏‎-‎‏ اگر مواد اوليه الياف ، عدل شده فرض شود‎ ‎قيمت ماشين آلات (سرميه گزاري اوليه براي دستگاهها) جهت توليد ده ميليون متر مربع‎ ‎محصول در سال برابر كدام يك از فراورده هاي زير معمولا بيشتر است؟‎
‎الف-فاستوني‎
‎ب-لايي
ج- چيت و چلوار
د- موكت نمدي
قيمت فروش

 

۹‎ ‎‏ ‏‎-‎‏ كدام گزينه در‎ ‎ارتباط با درجه كيفيت پشم‎ (s) ‎صحيح است؟
الف-درجه‎ s ‎برابر با ضرافت الياف پشم بر‎ ‎حسب ميلي تكس مي باشد
ب-درجه‎ s ‎برابر با قطر الياف است
ج-درجه‎ s ‎برابر با‎ ‎ميزان نا خالصي در پشم ناشور مي باشد
د-هر چه درجه‎ S ‎بيشتر باشد الياف ظريفتر‎ ‎است

 
۱۰‏  ‏‎- ‎‏ در ماشين رينگ سيستم پشمي‎ (woolen) ‎كدام گزينه صحيح مي باشد‎.
‎الف‎- ‎كشش بين ۲۰-۱۵ مي باشد‏
ب- كشش معمولا حدود ۲- ۱٫۵ مي باشد‏
ج- اصلا كشش وجود‎ ‎ندارد
د- هيچكدام

 
۱۱‎ ‎‏ ‏‎-‎‏ كدام گزينه در مورد پشم بازيابي شده مونگو‎ ( mungo ) ‎صحيح مي باشد؟
الف- پشم بازيابي شده از پارچه هاي سفت بافت
ب- پشم حاصل از‎ ‎ضايعات ماشين شانه
ج- پشم بازيابي شده از پارچه هاي شل بافت
د- موارد‎ ۱‎و۳‏

 

‎ – ۱۲ ‎در ماشين كارد ، حالت سوزن ها نسبت به يكديگر نسبت سرعت هاي سطحي و عمل‎ ‎انجام شده بين وركر و سيلنر اصلي مطابق كدام گزينه است؟
الف- نوك به نوك ، سرعت‎ ‎سطحي وركر بيشتر است ، عمل وركينگ يا كاردينگ
ب- نوك به پشت ، سرعت سطحي سيلنر‎ ‎بيشتر است ، عمل جدا كردن
ج- نوك به نوك ، سرعت سطحي سيلنر بيشتر است ، عمل‎ ‎وركينگ يا كاردينگ
د- نوك به پشت ، سرعت سطحي سيلنر بيشتر است ، عمل‎ ‎وركينگ

 
‎ –  ۱۳‎در مورد ماشين ريسندگي ميول كدام گزينه صحيح است؟
الف- عمل پيچش و‎ ‎تاب مجزا صورت مي گيرد
ب- عمل تغذيه پيوسته است
ج- عمل پيچش و تاب همزمان‎ ‎صورت مي گيرد
د- هيچکدام

 

‎۱۴ ‎‏ ‏‎-‎‏ در سري کاردينگ هاي پشمي‎(woolen carding) ‎سرعت‎ ‎دوراني کدام يک از غلتک هاي زير بيشتر است
الف- استريپر‎(stripper)‎
ب‎- ‎فنسي‎(fancy)‎
ج- دافر‎(doffer)
‎د- سيلنر اصلي‎(swift)‎

 

‎ – ۱۵ ‎کدام گزينه از نظر‎ ‎مقياس بين ماشين هاي رينگ ميول پشمي صحيح است؟
الف- ماشين رينگ پشمي به کارگر‎ ‎ماهر تري نياز دارد
ب- بدليل مزاياي کشش دوکي ، توليد نخ هاي ظريفتر ميتواند روي‎ ‎ماشين ميول پشمي انجام شود
ج- مقدار توليد‎(m/min) ‎ماشين هاي ميول پشمي تقريبا‎ ‎نصف ماشين هاي رينگ پشمي است
د- موارد ۲ و ۳ صحيح مي باشد‏
‎۱۶  ‎‏ ‏‎-‎‏ کدام گزينه در‎ ‎ارتباط با نيروي کشيدگي به نخ‎(spinning tension) ‎در ماشين ريسندگي رينگ پشمي صحيح‎ ‎مي باشد؟
الف- به قطر بسته نخ‎ (Cop) ‎بستگي داشته و مرتبا هنگام توليد بسته نخ‎ ‎تغيير ميکند
ب- تحت تاثير طول و قطر بالن قرار داشته و همزمان با تغييرات آنها ،‏‎ ‎تغيير مي کند
ج- با کاهش قطر بسته ، نيروي کشيدگي به نخ نيز کاهش مي يابد
د‎- ‎موارد ۱ و ۲ صحيح مي باشد‏
‎ – ۱۷ ‎وزن در واحد سطح تار عنکبوتي توليد شده و بر حسب‎ ‎گرم در متر مربع يک سري کاردينگ پشمي با مشخصات داده شده ، مطابق کدام گزينه خواهد‎ ‎بود؟
‎(‎، سرعت دوراني غلتک پيچش:۱۷ دور در دقيقه قطر غلتک پيچش ۲۰۰ ميليمتر ، ،‏‎ ‎تعداد نيمچه نخ هاي توليدي ۱۸۰ عرض سري کاردينگ پشمي ۱۸۳۰ ميليمتر ، وزن هر يک از‏‎ ‎نيمچه نخ هاي توليد شده در ۱۰ دقيقه ۶۵/۴۱ گرم‏‎)‎
الف- ۳۸٫۵‏
ب‎- ۴۶٫۵
‎ج-۴۲‏
د-۴۸٫۵‏

 

‎ – ۱۸ ‎در خط ريسنگي بدون شانه پنبه آخرين امکان براي تمييز‎ ‎کردن الياف پس از تهييه تار عنکبوتي از الياف پنبه‎:‎
الف- استفاده از سه مرحله‎ ‎چند لاکني است
ب- ماشين کارد است
ج- استفاده از غلتک هاي فشارنده تار عنکبوتي‎ ‎است
د- در حين تشکيل نخ است که ناخالصي ها در اثر نيروي گريز از مرکز به بيرون‎ ‎پرت مي شوند
‎۱۹ ‎‏ ‏‎-‎‏ در ريسندگي نخ مخلوط از الياف پلي استر‎ ( mm28‎‏ ، ‏den3) ‎و پنبه‎ (mm28‎‏ ، ‏den1.5 ( ‎با نسبت ۵۰/۵۰‏‎ :
‎الف- احتمال حضور الياف پلي استر به پنبه در‎ ‎تمامي نقاط نخ يکسان خواهد بود
ب- الياف پلي استر بيشتر در سطح بيروني نخ خواهند‎ ‎بود
ج- الياف پنبه بيشتر در سطح بيروني نخ خواهند بود
د- الياف پلي استر‎ ‎بيشتر در مرکز نخ خواهند بود

 

‎ – ۲۰ ‎در تهييه نيمچه نخ در ماشين فلاير کدام عبارت‏‎ ‎صحيح است؟
الف- تمام نيمچه نخ هاي توليدي داراي تاب يکسان خواهند بود
ب- تمام‎ ‎نيمچه نخ هاي رديف جلو بطور مختصر تاب کمتري نسبت به نيمچه نخ هاي رديف عقب خواهند‎ ‎داشت
ج- تمام نيمچه نخ هاي رديف عقب بطور مختصر تاب کمتري نسبت به نيمچه نخ هاي‎ ‎رديف جلو خواهند داشت
د- براي افزايش تاب نيمچه نخ بايد سرعت فلاير را افزايش‎ ‎داد

 

‎ –  ۲۱ ‎پديده چسبيدن- سر خوردن‎ ( stick-slip) ‎در چه مرحله اي از کشش پيش مي‎ ‎آيد؟
الف-در مرحله کشش بحراني
ب- در مرحله کشش بين غلتک تغذيه و غلتک جلوي‎ ‎آن
ج- در هنگام کافي نبودن فشار غلتک هاي رويي به زيري
د- در هنگام زياد بودن‎ ‎فشار غلتک هاي رويي به زيري

 

‎ – ۲۲ ‎با تغيير دنده قابل تعويض کشش در ماشين کارد‎ ‎پنبه اي‎:‎
الف- فقط سرعت خطي غلتک تغذيه تغيير مي کند
ب- سرعت خطي غلتک تغذيه‎ ‎و سرعت خطي غلتک توليد به يک نسبت تغيير مي کند
ج- فقط سرعت خطي غلتک توليد‎ ‎تغيير مي کند
د- وزن خطي فتيله توليدي افزايش مي يابد
‎- ۲۳‎‏ حضور درصد بالايي‎ ‎از الياف کوتاه در حين ريسندگي‎ :‎
الف- منجر به نايکنواختي نخ توليد مي‎ ‎گردد
ب- استحکام نخ را کاهش مي دهد
ج-مويينگي نخ را افزايش مي دهد
د-همه‎ ‎موارد فوق

 

‎- ۲۴‎‏ اگر طول ليفي در حين کشش بين دو جفت غلتک متوالي کشش که نسبت سرعت‏‎ ‎آنها ۲٫۵ است دو برابر طول ناحيه کشش باشد در اينصورت‏‎ :‎
الف- ليف در کنار ساير‎ ‎الياف کشش مي بيند و مشکل خاصي به وجود نمي آيد
ب- ليف حول جفت غلتک کشش عقبي يا‎ ‎جلويي مي پيچد
ج-ليف پاره نمي شود و به عنوان يک ليف شناور عمل ميکند
د-ليف‎ ‎يا پاره مي شود و يا کمانش کرده و آرايش الياف مجاور را به هم مي زند

 

‎- ۲۵ ‎‏ بطور‎ ‎کلي کدام نخ نياز به تاب کمتري دارد؟
الف-نخ فيلامنتي‎
‎ب- نخ تريکو
ج- نخ‎ ‎تار
د- نخ پود‎ ‎

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن