روش های که می تواند هزینه تبلیغات را کاهش دهد

 

روش ھای كاھش ھزینه تبلیغات 

 

اجرای یك برنامهء تبلیغاتی، مستلزم صرف ھزینه است، به این رو تبلیغات به عنوان یكی از سرفصل ھای مالی سازمان ھا و شركت ھا محسوب می شود. ھزینه ھای تبلیغاتی مشكلی است كه تمام شركت ھا خصوصا شركت ھای تجاری كوچك با آن مواجھند .بسیاری از این شركت ھا برای جذب و حفظ مشتریان خود به تبلیغات وابسته اند. با وجود این، ھزینهء انجام تبلیغات موثر و مستمر خصوصا در شرایط كنونی بازار و اقتصاد برای بسیاری از این شركت ھا طاقت فرسا و كمرشكن است. به ھمین دلیل شركت ھای تجاری ھمواره به دنبال راھكارھایی ھستند كه ضمن معرفی خود و تحت تاثیر قرار دادن مشتریان بتوانند ھزینه ھای تبلیغاتی خود را نیز تا حد معقولی كاھش دھند. پیدا كردن یك شریك تبلیغاتی مناسب، كاھش تعداد دفعات پخش تبلیغات و روابط عمومی، از جمله این راھكارھاست و به شما به عنوان مدیر یك شركت تجاری یا سرپرست بخش تبلیغات و بازاریابی می تواند در كاھش ھزینه ھای تبلیغاتی بسیار كمك كند كه در ادامه به اختصار به آن ھا می پردازیم :

 

 

  • شریك تبلیغاتی

سعی كنید تبلیغاتتان را با تبلیغات شركت دیگری ھمراه كنید. به طور مثال به جای این كه شركت شما برای مدت زمان معینی صفحهء آخر ھفته نامه ای را برای تبلیغات خود خریداری كند، بھتر است با دادن یك آگھی نصف صفحه، آن را با یك شركت تجاری دیگر شریك شوید یا این كه اجازه دھید آن ھا با شما شریك شوند. به عبارت دیگر تبلیغات خود را با تبلیغات آن ھا ھمراه كنید. به این ترتیب ھزینهء تبلیغات شما نصف می شود. با این كه ممكن است به این ترتیب تا حدودی تاثیر و پاسخ مورد انتظار از تبلیغاتتان كاھش یابد، ولی این بھترین روش برای تداوم تبلیغات در بازه زمانی طولانی تر و صرفه جویی در ھزینه است. باید توجه داشت كه شریك و ھمراه تبلیغاتی شما از رقبا یا شركت ھایی نباشد كه بنا به دلایلی تمایل ندارید با آن ھا مرتبط شوید و در این ارتباط نظارت ھای ضروری را اعمال كنید .

  • كاھش تعداد دفعات پخش آگھی تبلیغاتی

میزان فراگیری(Reach)  فراوانی(Frequency) تكرار اثربخشی تبلیغات معمولا براساس دو معیار مورد سنجش قرار می گیرد:  میزان فراگیری به معنای تعداد افرادی است كه تبلیغ شما را می بینند. بنابراین تبلیغی كه میزان فراگیری آن كم و دفعات تكرار آن بیش تر است منجر به آن می شود كه تبلیغ شما را یك گروه نسبتا كوچكی از مشتریان بالقوه به تعداد دفعات بیش تری مشاھده كنند. میزان فراگیری باید دست نخورده بماند، چرا كه شما یك گروه خاص از مشتریان بالقوه را انتخاب می كنید. تنھا به این دلیل كه گمان می كنید احتمال دارد آن ھا محصول یا خدمت شما را خریداری كنند، در حالی كه ممكن است آن ھا در نھایت از شما خرید نكنند. بنابراین نباید حق مساوی را از تمامی مشتریان بالقوه، سلب كرده و تنھا تبلیغات خود را برای عده ای خاص پخش كنید. بنابراین اگر شما ناگزیر به قربانی كردن یكی از این دو معیار باشید بھتر است كه فراوانی تكرار را انتخاب كنید. به طور مثال برنامهء تبلیغاتی شما در رادیو می تواند از ١٢ ھفته به ١٠ ھفته كاھش یابد یا به جای شش بار در روز می تواند دفعات پخش آگھی شما به پنج بار در روز كاھش یابد، اما استفاده از رادیو برای پخش تبلیغات به دلیل وسعت فراگیری این رسانه نباید تغییر كند .

  • توجه به روابط عمومی

تبلیغات گران است، اما روابط عمومی ھزینه ای ندارد و رایگان تمام می شود. با این وجود اسپانسر شدن یا پخش اخبار در مورد شركت ، محصولات و یا خدمات آن از طریق رسانه ھای عمومی بسیار بیش تر از انجام تبلیغات مستقیم تاثیرگذار است. چاپ یك مقاله در ارتباط با كسب وكار شما در روزنامه، یا پخش یك برنامهء تلویزیونی در این زمینه بسیار بھتر از تبلیغات مستقیم است چرا كه اعتبار بیش تری نزد مخاطبان و مشتریان بالقوه دارد. در صورتی كه امكان انجام چنین عالیت ھایی را در قالب روابط عمومی داشته باشید، به راحتی می توانید بخشی از برنامه ھا و فعالیت ھای تبلیغاتی خود را كاھش دھید و در عین حال تاثیر مثبت بیش تری در ذھن مخاطبان خود بگذارید. بنابراین برقراری تماس مستمر با رسانه ھا و خبرگزاری ھای محلی و ارایهء اطلاعاتی در مورد فعالیت ھای تجاری شركتتان نظیر اعلام میزان كل فروش و سود شركت در بازه زمانی معین، برنامه ھای توسعهء محصول یا بازار یا سایر جریاناتی كه مربوط به كسب وكارتان است و برای مشتریان و مخاطبان مورد نظر شما نیز جالب توجه است، به شما كمك می كند تا با توسعهء فعالیت ھایتان در حوزهء روابط عمومی، نیاز كم تری به انجام تبلیغات مستقیم داشته باشید و به این ترتیب ضمن این كه به طور غیرمستقیم و موثرتر خود را به مشتریان معرفی می كنید، به میزان قابل ملاحظه ای در ھزینه ھایی كه باید صرف انجام تبلیغات شود نیز صرفه جویی می كنید .

 

با ما باشید تا با جهان تبلیغات بیشتر آشنا شوید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *