تبلیغات الکترونیکی در فرش و جهانی شدن

تبلیغات الکترونیکی در فرش :: با در نظر داشتن پدیده جهانی شدن و گسترش ارتباطات و اطلاعات در دنیای الکترونیکی، انجام تبلیغات مناسب یکی از راهکارهای پیشبرد حضور فرش ایران در بازار جهانی ست. از آنجا که آسیبپذیری اقتصاد تک محصولی و لزوم توجه به صادرات غیرنفتی در ایران از دیرباز مطرح بوده است، تولیدات متنوع فرش و استعدادهای بالقوه نیروی انسانی در زمینههای مرتبط با تبلیغات فرش، دارای مزیت است.

فرش ایران در جهان کالایی مطبوع و مطرح است. از نگاه اقتصادی فرش یک کالای دوبخشی ست چرا که هم با رفتارهای اقتصادی در سطح خانوادهها و بنگاهها مواجه است و هم نقش مهمی در درآمد ملی، اشتغال ملی و تولید ملی دارد. در حیطه تجارت جهانی استفاده از امکانات به روز جهت سودآوری و بقا امری گریزناپذیر است. توان تبلیغات الکترونیک با کیفیت مطلوب و سفارشیسازی توسط مشتری و استفاده از سیستم اطلاعات بازاریابی راهی برای مقابله با رقبای فرش ایران است.

در دهکده جهانی امروز شناساندن، ترغیب کردن و یادآوری در تبلیغات فرش جهت ازدیاد نوع و زمان و مقدار خرید در مبارزه با کالاهای جانشین دارای اهمیت است. از آنجا که ایران از مهمترین کشورهای تولیدکننده فرش میباشد و ارزآوری و توجیه اقتصادی داشتن این کالا بر همگان آشکار است، هرچند در زمینه تاریخی این کالا معرفی خاصی صورت نگرفته و اهمیت فرش در بازارهای غربی ناشی از مبادلات ایران با دول غربی بوده که در بسیاری مواقع باعث از بین رفتن صنایع دستی ایران شده است، اما بازار غرب با نام این کالای ایرانی و برند ایرانی آشناست.

تجاری شدن فرش ایران تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و تاریخی متفاوتی بوده است و فعالیتهای برنامهریزی نشده در پدیده جهانی شدن و خدمات الکترونیکی که زیرساختهای آن درکشور وجود نداشته بخشی از آسیبپذیری این کالای ارزآور را بوجود آورده است. اهمیت تبلیغات الکترونیکی در دارا بودن قابلیت های مناسب، کم هزینه بودن و سریع انجام شدن فرآیند تبلیغ و دریافت پاسخ از مشتریان است و به عنوان پیامد پدیده جهانی شدن با شخصیسازی فضا در دنیای اطلاعات و ارتباطات پوششی برای مشتریان و حذف واسطه های فرش است.

فریدمن (۲۰۰۵) جهانی شدن را به سه دوره تقسیم می کند”در تقسیم بندی وی دوره اول از قرن ۱۵ آغاز میشود. این دوره از سال۱۴۹۲ موقعی که کریستفکلمب بادبان برافراشت و تجارت بین دنیای قدیم و جدید را میسر ساخت تا حدود سال ۱۸۰۰ ادامه مییابد. در این دوره وسعت دنیا از حالت بزرگی به حالت متوسط تبدیل شد. جهانی شدن این دوره به کشورها و نیروی کار مربوط میشد. به عبارتی عامل اصلی تغییر در جهت همبستگی جهانی بر اساس زور و توانایی نیروی انسانی و خلاقیت برای بکارگیری آن است.

دوره دوم و عظیم جهانی شدن که تقریبا از سال ۱۸۰۰ تا  ۲۰۰۰ادامه یافت. این دوره طی سالهای رکود بزرگ اقتصادی و جنگهای اول و دوم متوقف ماند ویژگی اصلی این دوره این است که جهان را از اندازه متوسط به کوچک تغییر داد. عامل اصلی تغییر، نیروی پویای سوق دادن دنیا به همبستگی جهانی شرکتهای چندملیتی بود. در نیمه اول این دوره همبستگی جهانی با کاهش هزینه های حمل و نقل جان تازهای یافت و این از نعمات ماشین بخار و راه آهن بود و در نیمه دوم، کاهش هزینه ارتباطات راه دور توانایی همبستگی جهانی را افزایش داد و این از مزایای گستردگی تلگراف و تلفن و رایانه شخصی، کابل نوری و اولین نسخه شبکه گسترده جهانی به شمار میآمد. در حدود سال ۲۰۰۰ دورهای کاملا جدید شد.

جهانی شدن این دوره دنیا را از اندازه کوچک به اندازه ریز تغییر میدهد و در عین حال قلمرو بازی را صاف و هموار میسازد، نیروی پویا در این دوره نیروی تازه یافتهای برای افراد است که بطور جهانی به مشارکت در رقابت بپردازند (ترابی،۶۷:۱۳۸۷).

در جهانی شدن که با یکپارچگی جهان مواجهیم دگرگونیهای بنیادی صورت گرفته است. ترغیب کشورها به مشارکت در فعالیتهای تجاری و توسعه ارتباطات لزوم دقت برای باقی ماندن در جهان تجاری کنونی است. از آنجا که توسعه اقتصادی فرآیندی ست که در آن یک جامعه از مرحلهای به مرحله  بالاتری از پیشرفت اقتصادی میرسد این فرآیند از طریق یک رشته تغییرات در ساختار اقتصادی و غالبا اجتماعی- سیاسی و فرهنگی رخ میدهد (روزبهان،۵:۱۳۸۷).

گستردگی بازارها و تنوع تولیدات فرش در فرآیند جهانی شدن مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. در این میان با توجه به پیچیدگی اهداف، فرآیند و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمانهایی میتوانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواستهها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند همچنین به سودآوری و ثروتآفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند (قوی دل،۱:۱۳۸۴). عوامل مهمی در شکلگیری روند جهانی شدن تجارت و انقلاب فناوری ارتباطات نقش داشته است از آنجمله:

۱- پیروزی سرمایه داری بعد از افول سوسیالیزم که در این فرآیند بازارها به سمت آزادسازی حرکت کردند و تجارت و جریان سرمایه نقشهای مهمتری را در کشورها و سیاستهای اقتصادی آن ایفا کردند.

۲- سرعت در بهبود کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و لوازم و نرمافزارهای آن و همچنین کاهش قابل توجه در قیمت آن بود. این عامل باعث شد که درصد بزرگی از مردم جهان ضمن درک مفهوم ارتباط دیجیتال، از امکانات برآمده از آن استفاده کنند و با بکارگیری اینترنت بتوانند به شکلی استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار سازند. با استفاده از اینترنت بازار مجازی به عنوان اصلیترین ابزار اقتصادی در فراسوی مرزها شکل گرفته و اصل اطلاعات کامل و بدون هزینه برقرار شده است (ترابی،۵۹:۱۳۸۷). نمودار زیر مسیر توسعه اطلاعات و ارتباطات در شکلگیری انقلاب ارتباطات را نشان میدهد.

تجارت الکترونیکی بعنوان برآیند دو انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن و نزدیکی از مظاهر کارکرد فناوری  اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی مطرح بوده و مزایای فراوان آن شامل محدودیت زمانی و مکانی تجارت، کاهش هزینه مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرفکنندگان به تامینکنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع و… موجب توجه به این پدیده شده است (معمارنژاد و همکاران،۱۱:۱۳۹۰).

دقت به این امر که تنها استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی نمیتواند تضمینی برای کشورهای در حال توسعه در تجارت الکترونیکی باشد و بودن زیرساختهای سیاسی و فرهنگی ضرورت این امر میباشد، تحولات ناشی از فناوری ارتباطات و به مدد آن تجارت الکترونیکی، بعنوان بخشی جداییناپذیر از فرآیند جهانی شدن را از چنان سرعتی برخوردار نموده که بسیاری از کشورها توانستهاند با توسعه زیرساختهای ملی، با هزینه و زمان کمتر فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کاهش دهند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بیابند (ترابی،۵۲:۱۳۸۷). تبلیغات شاخهای از فعالیتهای بازاریابی است و در جهان تجارت الکترونیکی عاملی برای رسیدن توسعه چند جانبه است. طبق گفته کاتلر، بازاریابی مدیریت رابطه سودمند با مشتری است (کاتلر،۸،۱۳۸۹) و تبلیغات جزیی از فعالیتهای بازاریابی ست و در آمیختههای بازاریابی در بازار هدف، جز آمیخته ترفیع (promotion) است. امروزه بازاریابی رابطهای مشتریمداری است و مفهوم ۴p به ۴c تغییر یافته است.

 ۴p فروشنده
محصول = product
قیمت =  price
محل = place
پیشبرد فروش = promotion

۴c مشتری
راه حل مشتری =  customer solution
هزینه مشتری = customer cost
راحتی مشتری = convenience
ارتباطات = communication

با توجه به موارد فوق و این مهم که در انجام تبلیغات اهداف متفاوتی وجود دارد، تبلیغات بر اثر هدف آن به سه دسته تقیسم میشود: اطلاع، ترغیب و یادآوری (حسینی،۳۱۱،۱۳۸۶) در مورد فرش تبلیغات اطلاعی برای ایجاد شناخت اولیه مشتریان از نوع فرش و کالایی که تبلیغات بر روی آن صورت میگیرد حائز اهمیت است. تبلیغات ترغیب کننده ضروری و حیاتیاند چرا که در بازار رقابتی، رقبا در ارائه و تولیدات متنوع سعی در ایجاد جذابیتهای لازم خرید فرش خود را ایجاد مینمایند اینکه مشتری از میان فرش چندین کشور بتواند کیفیت مطلوبی خواسته اش را دریابد عاملی برای کشش خرید است. در سیر بازار یک کالا، پس از مراحل اولیه آشنایی با آن در صورتی که تقاضا مناسب بوده باشد مرحله بیشترین تقاضا وجود دارد، که نیاز است در ذهن مصرف کننده فرش، کالا مرغوبیت خود را ثابت نگه دارد و با ارائه کیفیت مورد نظر، مشتری وفادار ایجاد نماید.

انجام تبلیغات در بازارسنتی فرش با آگهی صادراتی در مطبوعات، آگهی مستقیم، کاتالوگهای غیرالکترونیکی، کارت تبریک (در زمانهایی مانند کریسمس و نوروز)، کارت دعوت از نمایشگاه از طریق پست معمولی و استفاده از رسانه های تبلیغاتی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجلات بود اما در روش الکترونیکی؛ وبسایتهای اینترنتی در زمینه فرش و ارتقای جایگاه این وبسایتها، کاتالوگهای الکترونیکی، پست الکترونیکی با مضامین جالب در روزهای عید نوروز و کریسمس، استفاده از انیمیشن و تصاویر مختلف، افزایش قابلیت سایت (مقالات مرتبط با فرش و سوالهای مطرح شده و…)، استفاده از قابلیتهای گزینشی طرحهای مختلف فرش در کنار رنگهای مورد علاقه مشتریان و به طور کلی افزایش قابلیت سفارشیسازی فرش توسط مشتریان، استفاده از بنرها (تصویری که بر روی یک صفحه وب برای تبلیغات به نمایش درمیآید)، استفاده از چند کانال تبلیغاتی به موازات هم (فرستادن پیامهای کوتاه با تلفن همراه طوری که مخاطبان را با سایت بیشتر آشنا کند (بروجنی وهمکاران،۵۵،۱۳۸۱). از راههای تبلیغات فرش است.

توجه به آمیختههای تبلیغات و موضوع تبلیغات الکترونیکی در فرش نیاز به یک سیستم اطلاعاتی بازاریابی دارد. سیستم اطلاعاتی بازاریابی، افراد، تجهیزات و فرآیندهایی برای جمعآوری، مرتب کردن، تحلیل، ارزیابی و تعمیم اطلاعات مورد نیاز، بهنگام و دقیق برای کسانی که تصمیمات بازاریابی میگیرند (کاتلر،۱۲۶،۱۳۸۹). با توجه به موقعیت حساس فرش ایران سیستم اطلاعات بازاریابی در تبلیغات الکترونیکی ضروری به نظر میرسد که با هدفگیری دقیق مخاطبان، اطلاعات صحیح و صریح و ارزیابی دقیق جایگاه مشخصی را با تبلیغات برای فرش بوجود آورد.

توجه به سیستم نوین بازاریابی و دقت در عناصر این سیستم می توان جایگاه تبلیغات الکترونیکی را روشن نماید. نمودار زیر بیانگر این امر مهم است.

در تطبیق سیستم بازاریابی نوین در تجارت فرش کاربر نهایی یا مشتری فرش با شرکتهای بازاریابی و رقبا ارتباط مستقیم دارد. از این رو انتخاب فرصتهای مناسب برای مشتری کاری است که مسئولیت بازاریابان را دو چندان میکند.

نتیجه گیری

 تجارت الکترونیک، حاصل جهانی شدن در دنیای فناوری اطلاعات است و با شکستن فاصلههای زمانی و مکانی در تجارت، پایین آوردن هزینهها و دسترسی عوامل تولید و فروش به مشتریان فراوان موجب شده تا در سطح جهانی پاسخگوی مبادلات بازار باشد. لزوم به کارگیری امکانات بروز در سودآوری و احیای موقعیت فرش از لحاظ اقتصادی و ارزآوری و توانایی رقابتپذیری آن ضروری ست.

امروزه تبلیغات فرش دستباف با نهادینه نمودن کاربری تجارت الکترونیک، با پشتیبانی و فراهم نمودن زیرساختها در دنیای رقابت کنونی میتواند فرصت مناسبی برای توسعه بازار فرش ایران باشد. از آنجا که تبلیغات یک ارتباط دو طرفه ست و با حجم زیادی از مشتریان در ارتباط است کارآیی موثر درنتیجه خواسته ها و نگرشهای مشتریان فرش و هدایت مسیر تولید فرش در جهان تجاری کنونی لزوم دقت به بازنگری در تولید را نیز گوشزد مینماید.

از آنجا که ویژگی اصلی جهانی شدن رقابت است رقبای فرش ایران با دقت در فرش ایران و مدیریت بازاریابی در نسل جدید مصرف کنندگان فرش دستباف در تلاشند که جایگاه خود را روز به روز ارتقا دهند و این امر در مقایسه میزان مبادلات فرش به وضوح دیده میشود. سویه دیگر امر رضایتمندی مشتریان است. رضایتمندی مشتریان در بازار مشتری محور اصلی ست که تنها با توجه به خواستهها و علاقه مندیهای آنان میسر میشود. ارتقا دادن تولیدات و رسیدن به استانداردهایی که مدنظر مشتریان جهانی ست در جهان اطلاعات و ارتباطات امروز میتواند با استفاده از تبلیغات بعنوان پرقدرتترین ابزار مدیریت بازاریابی این پروسه را به سامان نماید و اثر اقتصادی تبلیغات الکترونیک در دستیابی سریع به بازخوردهای مورد نظرمی تواند منحنی تقاضا را در هماهنگی با سلیقه های متنوع مشتریان در توانایی انتخاب بیشتر گسترش دهد.

منابع و ماخذ

-کاتلر،فیلیپ و آرمسترانگ، لویی. (۱۳۸۹)، ترجمه مهدی زارع، چاپ اول، تهران: مهرجرد/ مدیر فردا.
-روزبهان، محمود. (۱۳۸۷)، مبانی توسعه اقتصادی، چاپ دوازدهم، تهران: تابان.
-فتحیان بروجنی، محمد و رضائیان فردویی، صدیقه. (۱۳۸۳)، «نقش و اهمیت تبلیغات الکترونیکی در صنعت فرش» ایران، مدیریت فردا، شماره ۵و۶، بهار و تابستان، صص۵۲-۳۰
-ترابی، تقی و محمدزاده اصل، نازی.(۱۳۸۷)، «تعاملات جهانی شدن، رشد اقتصادی و تجارت الکترونیکی»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره ۱۲، بهار، صص۸۱-.۵۱
-معمارنژاد، عباس و پاریاب، سید حسین(۱۳۹۰).«وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران»، اولين همايش ملي گياه پالايي.
-حسینی، میرزا حسن(۱۳۸۶)، بازاریابی بین الملل، چاپ سوم، تهران: پیام نور.
-قوی دل، علی(۱۳۸۴)، مدل تعالی سازمانی
-خداداد حسینی، حمید و فتحی، سعید. (۱۳۸۱)،«ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی» ، پژوهشنامه بازرگانی، شماره۲۵،صص۱۶۷-۱۴۷٫

منبع : شماره ۲۲ مجله کهن

شهدخت رحیم پور- دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش

 

———————————————————————————–

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : نقشه های فرش ماشینی چگونه طراحی می شوند؟

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *