تقابل ریسندگان و بافندگان فرش ماشینی

صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬پر‭ ‬تحرك‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اتكاي‭ ‬كامل‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬طي‭ ‬۲۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬صنايع‭ ‬رقابت‭ ‬پذير‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهاني‭ ‬معرفي‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬۵‭ ‬كشور‭ ‬بزرگ‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬كننده‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬تثبيت‭ ‬كند‭. ‬چنين‭ ‬جايگاه‭ ‬رفيعي‭ ‬عمدتا‭ ‬بواسطه‭ ‬تلاش‭ ‬هاي‭ ‬خستگي‭ ‬ناپذير‭ ‬صاحبان‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬كه‭ ‬۱۰۰%‭ ‬خصوصي‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬ارتقاي‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬آحاد‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬ريسنده‭ ‬و‭ ‬بافنده‭ ‬و‭ ‬تكميل‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬كارگران‭ ‬و‭ ‬تعميركاران‭ ‬و‭ ‬طراحان‭ ‬و‭ … ‬خون‭ ‬دل‭ ‬هاي‭ ‬فراواني‭ ‬خورده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬خطراتي‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬وابستگي‭ ‬بسيار‭ ‬بالاي‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬كشور،‭ ‬بازار‭ ‬اشباع‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬مازاد‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد،‭ ‬مشكلات‭ ‬پيش‭ ‬رو‭ ‬صادرات‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تقابل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تعارضات‭ ‬درون‭ ‬صنفي‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تعارضات‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬مهمترين‭ ‬تعارض‭ ‬درون‭ ‬صنعتي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬است،‭ ‬تقابل‭ ‬بين‭ ‬ريسندگان‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬با‭ ‬بافندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬اين‭ ‬تعارض‭ ‬بويژه‭ ‬بهنگام‭ ‬نوسانات‭ ‬شديد‭ ‬قيمت‭ ‬ارز،‭ ‬تغييرات‭ ‬قيمت‭ ‬جهاني‭ ‬الياف‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬نوسانات‭ ‬تقاضاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬ركود‭ ‬يا‭ ‬رونق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬بيش‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬جائيكه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬دعوا‭ ‬به‭ ‬مقامات‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬بويژه‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬متوسل‭ ‬شده‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬اصرار‭ ‬بر‭ ‬حقانيت‭ ‬خود‭ ‬دارند‭.‬

واقعيت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خوشبختانه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران،‭ ‬صنعتي‭ ‬كاملا‭ ‬خصوصي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬صنعت‭ ‬۱۰۰%  ‬خصوصي‭ ‬تنها‭ ‬عامل‭ ‬تعيين‭ ‬كننده‭ ‬قيمت‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬محصولات،‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬عوامل‭ ‬مهمي‭ ‬ديگري‭ ‬مانند‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬تعرفه‭ ‬گمركي‭ ‬ورود‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ (‬نخ‭ ‬و‭ ‬الياف‭) ‬و‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬محصول‭ (‬فرش‭ ‬ماشيني‭)‬،‭ ‬ميزان‭ ‬ماليات‭ ‬و‭ … ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬تاثير‭ ‬گذار‭ ‬بر‭ ‬قيمت‭ ‬است‭. ‬

ليكن‭ ‬بنظر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬صاحبان‭ ‬صنايع‭ ‬ريسندگي‭ ‬و‭ ‬بافندگي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬رونق‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬بعبارتي‭ ‬پيشي‭ ‬گرفتن‭ ‬تقاضا‭ ‬بر‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬گران‭ ‬بودن‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬ماليات‭ ‬و‭ … ‬بر‭ ‬ركود‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬ماليات‭ ‬پايين‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‭ ‬دهند‭. ‬بنابراين‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬ركود‭ ‬بازار‭ ‬كه‭ ‬بطور‭ ‬طبيعي‭ ‬فشاربيشتري‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬قشر‭ ‬ريسندگان‭ ‬نخ‭ ‬و‭ ‬بافندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬وارد‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬تعارضات‭ ‬بيشتر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هريك‭ ‬تلاش‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬به‭ ‬صنف‭ ‬مقابل‭ ‬سهمي‭ ‬از‭ ‬سود‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بواسطه‭ ‬ركود‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬اند،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬اخذ‭ ‬كنند‭. ‬تحت‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي‭ ‬كفه‭ ‬تراز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كدام‭ ‬طرف‭ ‬سنگيني‭ ‬مي‭ ‬كند؟

تجربه‭ ‬سال‭ ‬هاي‭ ‬اخير‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬نوسانات‭ ‬قيمتي‭ ‬معمولا‭ ‬صنف‭ ‬ريسندگان‭ ‬بدليل‭ ‬تعداد‭ ‬كمتر‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬همگرايي‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬صدايي‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬يكسو‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬لابي‭ ‬گري‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬موفق‭ ‬تر‭ ‬عمل‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬كارخانجات‭ ‬ريسندگي‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬طي‭ ‬۱۰‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬توسعه‭ ‬ي‭ ‬كمي‭ ‬و‭ ‬كيفي‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬اي‭ ‬يافته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬كارخانجات‭ ‬توليد‭ ‬نخ‭ ‬كاموا‭ ‬و‭ ‬تريكو‭ ‬بافي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬آنها‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬اما‭ ‬همواره‭ ‬كمبود‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬از‭ ‬۵۰۰‭ ‬تا‭ ‬۱۵۰۰‭ ‬تن‭ ‬نخ‭ ‬اكريليك‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬بويژه‭ ‬در‭ ‬نيمه‭ ‬دوم‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬مشهود‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬اين‭ ‬كمبود‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كمي‭ ‬بيشتر‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نخ‭ ‬هاي‭ ‬ظريف‭ (‬نمره‭ ‬۳۰‭ ‬سه‭ ‬لاي‭ ‬متريك‭ ‬به‭ ‬بالا‭) ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كيفي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تنوع‭ ‬پذيري‭ ‬سفارشات‭ ‬خارجي‭ ‬در‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬انواع‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬مي‭ ‬باشد،‭ ‬كمبود‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كرات‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬مورد‭ ‬اعتراض‭ ‬بافندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬نقطه‭ ‬مقابل‭ ‬تعداد‭ ‬زياد‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬بافندگي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كه‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۹۰۰‭ ‬واحد‭ ‬توليدي‭ ‬مي‭ ‬باشند،‭ ‬كوچك‭ ‬بودن‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬اشباع‭ ‬فروش‭ ‬داخلي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كه‭ ‬سبب‭ ‬تك‭ ‬روي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬بافندگي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬جملگي‭ ‬سبب‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬اجماع‭ ‬و‭ ‬اشتراك‭ ‬نظر‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬صنف‭ ‬بوجود‭ ‬نيامده‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬سختي‭ ‬بدست‭ ‬آيد‭.‬

معمولا‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬نقاط‭ ‬دنيا‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬مواقعي‭ ‬كه‭ ‬مقابلات‭ ‬درون‭ ‬صنفي‭ ‬بروز‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬نهاد‭ ‬هاي‭ ‬صنفي‭ ‬چون‭ ‬انجمن‭ ‬ها،‭ ‬اتحاديه‭ ‬ها‭ ‬و‭ … ‬نقش‭ ‬پررنگي‭ ‬در‭ ‬يافتن‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬تعارضات‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مهمترين‭ ‬نهاد‭ ‬صنفي‭ ‬مرتبط،‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬دو‭ ‬كميته‭ ‬تخصصي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬كميته‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬كميته‭ ‬ريسندگي‭ ‬الياف‭ ‬بلند‭ ‬به‭ ‬مساله‭ ‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬پوياي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬مي‭ ‬پردازد‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬اين‭ ‬امكان‭ ‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬بطور‭ ‬معمول‭ ‬اين‭ ‬تعارضات‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬كشيده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬پادرمياني‭ ‬و‭ ‬قضاوت‭ ‬تخصصي‭ ‬حوزه‭ ‬ي‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مزبور‭ ‬موضوع‭ ‬خاتمه‭ ‬يابد‭ ‬كه‭ ‬بطور‭ ‬معمول‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬پايان‭ ‬يابد‭ ‬معمولا‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬طرفين‭ ‬دعوا‭ ‬راضي‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬ناراضي‭ ‬تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬بدون‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬اي‭ ‬خاص،‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬تعادل‭ ‬بين‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬طرفين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كنار‭ ‬آمدن‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬هرچه‭ ‬پيش‭ ‬آيد‭ ‬خوش‭ ‬آيد‭ ‬سوق‭ ‬مي‭ ‬دهد‭.‬

اگر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬هاي‭ ‬بروز‭ ‬چنين‭ ‬تعارضاتي‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬وزارتخانه‭ ‬نهايت‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬حل‭ ‬تقابل‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬ليكن‭ ‬بنظر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬حل‭ ‬ريشه‭ ‬اي‭ ‬اين‭ ‬مشكل،‭ ‬ايراد‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬كميته‭ ‬هاي‭ ‬انجمن‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬همچنانكه‭ ‬قبلا‭ ‬بيان‭ ‬شد‭ ‬دو‭ ‬كميته‭ ‬ي‭ ‬ريسندگي‭ ‬الياف‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬هريك‭ ‬بطور‭ ‬طبيعي‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اعضاي‭ ‬خود‭ ‬دفاع‭ ‬مي‭ ‬كنند‭. ‬از‭ ‬آنجائيكه‭ ‬تقابل‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كاملا‭ ‬صنفي‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬در‭ ‬بالادست‭ ‬آنها‭ ‬هيچ‭ ‬نهاد‭ ‬ي‭ ‬تخصصي‭ ‬تري‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭ ‬براحتي‭ ‬مسائل‭ ‬را‭ ‬حلاجي‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬طرفانه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬كند‭ ‬بايد‭ ‬پذيرفت‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بدنه‭ ‬تخصصي‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بعنوان‭ ‬دو‭ ‬مرجع‭ ‬بالادستي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كميته،‭ ‬هيچكدام‭ ‬ريز‭ ‬بيني،‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬كارشناسي‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬كميته‭ ‬ها‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬بنابراين‭ ‬بطور‭ ‬طبيعي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شنيدن‭ ‬صداي‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬كميته‭ ‬ها‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مي‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬عامل‭ ‬سبب‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬معضل‭ ‬حل‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬نهايتا‭ ‬با‭ ‬ريش‭ ‬سفيدي‭ ‬و‭ ‬وساطت‭ ‬به‭ ‬تمثيت‭ ‬امور‭ ‬پرداخته‭ ‬شود‭.‬

پيشنهاد‭ ‬واضح‭ ‬نويسنده‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬كميته‭ ‬حذف‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬كميته‭ ‬مشترك‭ ‬ريسندگي‭ ‬و‭ ‬بافندگي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬وابسته‭ ‬شكل‭ ‬بگيرد‭. ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬ريسندگان‭ ‬جلسات‭ ‬مجزا‭ ‬و‭ ‬بافندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬مقابل‭ ‬آنها‭ ‬جلساتي‭ ‬جداگانه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬معضل‭ ‬همچنان‭ ‬باقي‭ ‬مي‭ ‬ماند‭ ‬بر‭ ‬عكس‭ ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬كه‭ ‬ذينفعان‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬جمع‭ ‬كارشناسي‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬يك‭ ‬ميز‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آيند‭ ‬تفاهم‭ ‬و‭ ‬همگرايي‭ ‬بيشتري‭ ‬بوجود‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭. ‬اينكه‭ ‬تركيب‭ ‬چنين‭ ‬كميته‭ ‬اي‭ ‬چه‭ ‬باشد،‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬اعضاي‭ ‬كميته‭ ‬هاي‭ ‬موجود‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬سايرين‭ ‬نظر‭ ‬بدهند‭ ‬اما‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬براي‭ ‬شروع‭ ‬پيشنهاد‭ ‬نمود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كميته‭ ‬شامل‭ ‬۹‭ ‬نفر‭ ‬عضو‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬۳‭ ‬عضو‭ ‬به‭ ‬نمايندگي‭ ‬از‭ ‬ريسندگان‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني،‭ ‬۳‭ ‬عضو‭ ‬به‭ ‬نمايندگي‭ ‬از‭ ‬بافندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬۳‭ ‬عضو‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬متخصص‭ ‬نساجي‭ ‬كه‭ ‬مرضي‭ ‬الطرفين،‭ ‬كاملا‭ ‬بي‭ ‬طرف‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬ذينغع‭ ‬هستند‭ ‬انتخاب‭ ‬شوند‭.‬

در‭ ‬پايان‭ ‬ذكر‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬خالي‭ ‬از‭ ‬لطف‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬حيات‭ ‬هريك‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬ريسندگان‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬بافندگان‭ ‬كاملا‭ ‬بهم‭ ‬گره‭ ‬خورده‭ ‬است‭.‬‭ ‬نه‭ ‬نخ‭ ‬توليدي‭ ‬ريسندگان‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬مشتري‭ ‬ديگري‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بخش‭ ‬ديگري‭ ‬بجز‭ ‬ريسندگان‭ ‬نخ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬مصرفي‭ ‬كارخانجات‭ ‬بافندگي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬تامين‭ ‬كند‭. ‬پس‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬با‭ ‬گره‭ ‬زدن‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بيشتر‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ديگري‭ ‬بجاي‭ ‬رقابت‭ ‬ناسالم‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬منابع،‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬يكديگر‭ ‬داده‭ ‬با‭ ‬رقباي‭ ‬خارجي‭ ‬بويژه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬تركيه‭ ‬به‭ ‬رقابت‭ ‬بپردازند‭.‬

‭ ‬دكتر‭ ‬منصور‭ ‬دياري-‭ ‬عضو‭ ‬هيات‭ ‬علمي‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬اسلامي‭ ‬واحد‭ ‬كاشان

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *