اخبار فرش ماشینی

تاريخچه گليم در ايلام

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

تاريخچه گليم :: صنايع دستي به عنوان مقدس ترين هنر سرزمين ايران هنر – صنعتي است ،كاربردي و اصيل كه ريشه در آداب ، و رسوم ، سنتها ، عادات و در مجموع در فرهنگ غني و بارور كشورمان دارد .

اين هنر – صنعت قرنهاي متمادي است كه براي گروههاي كثيري از مردم ايران ، كار وشغل و درآمد ايجاد كرده و نه تنها در زندگي – اقتصادي و اجتماعي بلكه در حيات فرهنگي آنان نيز جايگاه شايسته و والايي داشته است .

وسعت سرزمين ، تنوع اقليمي ، ذوق سليم و فرهنگ دوستي و اعتقاد عميق به مباني اخلاقي و ديني و منبع اصلي وحي و خالق زيبايي ها باعث شده است كه در جاي جاي اين كشور كهن بتوان به آساني نشان يا نشانه هايي از صنايع دستي را يافت كه هر يك بازگو كننده ذوق سرشار و حكايتگر فرهنگ مردمي معتقد و نشانگر خلاقيت صنعتگران هنرمند و با اخلاق است .

hinza chemical تبلیغات

خطه قهرمان پرور ايلام كه قدمتي به بلنداي تاريخ كهن ايران و سابقه اي درخشان فرهنگ ، هنر و تمدن جهان دارد از دير باز يكي از مراكز مهم توليد صنايع دستي و منجمله زيراندازهاي سنتي بوده است و ازگذشته هاي دور تا به امروز ، صنعتگران سختكوش و بـا ذوق ايلام كوشيده اند تا با توليد زير اندازهايي نظير قالي و گليم و دست بافته هايي ديگري چون احرامي و سياه چادر و نيز آثـــاري ، همچون افزار فلزي و زيور آلات ، انديشه و افكار ، ذوق و خلاقيت و در نهايت ايمان خود به خالق هستي و اعتقاد خويشتن به فرهنگ بومي را در قالب محصولي كه در عين زيبايي ، واجد ارزشهاي كاربردي و مصرفي نيز هست بيان دارند .

زير اندازهاي سنتي ايران كه شامل حصير زير انداز ، نمد زير انداز ، انواع گليم ، زيلو ، گبه و قالي است از گذشته هاي دور تا به امروز از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در بين تمامي صنايع دستي ايران موقعيت خاصي داشته اند .

گليم نقش برجسته ، تلفيقي از گليم ساده و گره قالي در مـتن آن است كه به عنوان اصيل ترين صنعت دستي استان ايلام حائز ويژگيها و امتيازات بسـياري است و در اين گردآيه سعي بـر آن بوده كه اجمالاً معرفي شود .

گليم نـقش بـرجستـه ، احياء كننـده گليـم ۸۰۰۰ سـاله مكشوف درآناتولي تركيه ( قديمي ترين گليـم ) و قالي ۲۵۰۰ ساله پازيريك ( قديمي ترين قالي ) است كه تكامل آنها را امروزه با نوآوري حفظ كرده و تواماً ترويج مي بخشد .

وضعيت تاريخي ايلام

ايلام كنـوني در چنـد هـزارسال قبـل جـزيي از سرزمين عيـلام بـاستان بوده كه خود استانهاي خوزستان ، ايلام ، لرستان و قسمتي از فارس و كوههاي بختياري كنوني و نواحي شرقي دجله را در بر مي گيرد .

مردم ايلام از قديم الايام شيوه زندگي چادر نشيني داشته اند ؛ شهر نشيني آنها به شكل نوين در اصل به دنبال سياست تخته قاپو كردن و اسكان اجباري عشاير كوچ رو در اويل دهه ۱۳۱۰ شمسي بوجود آمد . بدين سان با اعمال اين سياست نحوه اشتغال و معيشت مردم به تدريج از چادر نشيني به روستا نشيني و سپس شهر نشيني تغيير يافت . در سال ۱۳۱۶ و پس از استقرار وضع مملكت و تسط دولت مركزي بر منطقه ايلام ، جزوء استان پنجم (كرمانشاهان ) محسوب مي شد واز سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ شمسي به صورت فرمانداري كل اداره شده ، اما از آن تاريخ به بعد ، يعني از سال ۱۳۵۳ تاكنون به صورت استان اداره مي شود .

موقعيت جغرافيايي ايلام

استان ايلام با ۲۰۱۵۰كيلومتر مربع وسعت حدود ۲/۱ درصد مساحت كل كشور را در بر گرفته است . اين استان در غرب دامنه سلسله جبال زاگرس بين ۳۱درجه و ۵۸ دقيقه تا۳۴ درجه و ۱۵ دقيقه عرض شمالي از خط استوا و ۴۵ درجه و ۲۴ دقيقه تا ۴۸ درجه و ۱۰ دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ در غرب كشور واقع شده است . ايلام از جنوب با استان خوزستان از شرق با استان لرستان از شمال با استان كرمانشاه و از غرب با ۴۲۵ كيلومتر مرز مشترك با، كشور عراق همجوار است . براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال ۱۳۷۵ استان ايلام شامل ۷شهرستان ،۱۶شهر ، ۱۷بخش ، ۳۶دهستان و ۱۵۳آبادي داراي سكنه ميباشد . شهرستانهاي استان عبارتند از : ايلام ، آبدانان ، ايوان ، دره شهر ، دهلران ، شيروان چرداول و مهران و مركز استان نيز شهرستان ايلام ميباشد .

تاريخچه گليم نقش برجسته

زندگي عشيره اي و سنتي و پرورش دام براي تامين معيشت زندگي مردم منطقه ايلام از ديرباز تاكنون موجبات استفاده از پشم و رشد و رونق صنايع دستي مرتبط با آن خصوصاً قالي و گليم ساده را فراهم آورده است .

عشاير اين منطقه به دليل كوچ نشين بودن و حركتهاي مداوم ، معمولاً از دارهاي افقي كه به راحتي جمع شده و در مناطق اسكان ايل قابل استقرار بوده ، استفاده ميكردند. از نظر مصرف نيز قسمت عمده اي از قالي و گليم هاي ساده توليد شده توسط زنان ، جنبه خود مصرفي داشته و در زندگي روز مره آنان مورد استفاده قرار گرفته است . در حين بافت گليم ساده ، خانم بافنده اي بنام ً سحر چلانگرً ساكن روستا ي زنجيره ( از توابع شهرستان سرابله استان ايلام ) در قسمتي از گليم بافت خود ، موفق به اجراي نقشي برجسته با استفاده از گره قالي مي شود كه پس از ارسال اين گليم به سازمان صنايع دستي ايران مورد استقبال قرار گرفته و از آنجايي كه اين نوع گليم مشابه قاليهاي نقش برجسته اي بوده كه در كشور چين بافته مي شـود . تصـاويـري از ّهاي بـافت چين بعنوان الگو ، جهت ترويج اين گليم از طرف معـاونت فنـي و اجـرايي ســازمان صنايع دستي ايران ( طبق نامه شماره ۱۲۴۶ مورخه ۶/۸/ ۱۳۶۶ ) به اداره صنايع دستي استان ايلام و سعي و همت بافندگان ، زمينه رشد گليم نقش برجسته در اين منطقه فراهم شده است .

گليم نقش برجسته ، از نظر اصالت و توليد مهمترين و شاخص ترين صنعت دستي و بومي استان ايلام است كه با توجه به ناچيز بودن سابقه بروز خلاقيت بافندگان چيره دست ايلامي در امر بافت گليم نقش برجسته ، پيشرفت چشمگيري در زمينه هاي مختلف توليد آن حاصل شده است .

در اين نوع گليم ، زمينه بافت گليم ساده ( صوفي بافي ) نقوش آن گره كامل ( گره تركي ) قالي است كه طبيعتاً بعد از بافت ، نقوش آن بر جسته تر از زمينه است .

مواد اوليه – ابزار و وسايل بافت

مواد اوليـه مصـرفي عمدتاً نخ پشمـي و نـخ پنبـه اي اسـت كه مـعمولاً از نـخ پنبه اي و از نخ پشمي براي گره و پود گليـم نقـش بر جسته استفاده مي شود .

بافندگان ايلامي نخ پشمي مورد نياز خود را از پشم دامهاي منطقه خود تهيه كرده و با وسيله ايي چوبي بنام دوك ( شكل ۲ ) كه در حدود ۳۹ سانتيمتر ارتفاع دارد مي ريسند . در ضمن نخ ريسيده شده از نوع نخ راست تاب است . ( شكل ۳ )

پس از ريسندگي ، كلافها ي نخ پشمي را در كارگاههاي رنگرزي كوچكي رنگ ميكنند ، در اين گونه كارگاهها از مواد رنگرزي طبيعي و شيميايي و همچنين زاج ســـفيد بـــراي دنـدانه دادن و ثبات رنگ بر روي الياف در برابر سايش و ساير عوامل طبيعي استفاده مي شود . همچون قالي و گليم ساده مهمترين وسيله و ابزار كار بافت گليم نقش برجسته دار است كه معمولاً از جنس فلز آهن و بصورت عمودي مورد استفاده قرار مي گيرد كه ضمن رعايت بهداشت ، نياز به فضاي كمتري نسبت به دارهاي افقي دارد .

ساير ابزارهاي گليم نقش برجسته عبارت است از : افزار شانه مانندي به نام دفه يا دفتين كه براي ضربه زدن و هموار كردن سر نخ ها و رشته هاي پود پس از بافته شدن هر رج به كار مي رود .

كارد وسيله ديگر بافت است كه قلاب در انتهاي تيز آن تعبيه شده و بافنده به جاي آنكه نخ را با انگشت بر چله گره بزند قلاب را به كار مي برد و سپس سر نخ ها را با تيغه همان افزار مي برد و كار سريعتر انجام مي شود .

پس از به پايان رسيدن يك يا چند رج ( در صورت وجود نقش با گره زدن ) ، بـوسيله قـــيچي خــميده اي به طول ۲۵ سانتيمتر ( و گاه نيز شبيه قيچي خياطان ) سر ريشه ها چيده مي شود .

طرح و نقشه

در بافت گلـيم نقش برجسته ( همانند ) ، كاربرد نقشه ضـرورت داشته و بر خلاف گليم ساده امكان اجراي طرح هـاي منـحني ( گردان ) نيز فراهم است ، بطور كلي طرح و نقوش گليم نقش برجسته ( مانند قالي ) به دو گروه كاملاً متفاوت كه به آساني قابل تميز و تشخيص است تقسيم مي شود .

۱ ) طرحها يي كه از خطوط مستقيم تشكيل شده است ( طرح شكسته ) ۰

۲ ) طرحهايي كه از خطوط منحني تشكيل يافته است ( طرح گردان ) .

در آغاز ترويج گليم نقش برجسته ، نقشه هاي قالي با رعايت تناسب فني خلاصه شده و بافته مي شد ولي در حال حاضر طراحان مراكزي نظير ايلام ، قم ، اراك ، تهران و … ، با سفارش توليدكنندگان گليم نقش برجسته اقدام به تهيه نقشه ميكنند . از جمله طرح و نقشه هاي رايج در گليم نقش برجسته ايلام مي توان به طرحهاي لچك – ترنج ، گلداني ، گل فرنگ ، نقشه غلط ، بوته اي ، محرابي و همچنين نقوش نباتي ، حيواني ، جمادي و انساني اشاره كرد كه در بخش پاياني اين گرد آيه تصاوير گليم نقش برجسته با طرحها و نقوش مذكور آورده شده است .

مراحل و شيوه بافت

نخستين مرحله بافت گليم نقش برجسته چله كشي و استقرار تارها بر روي دار است كه تعداد تارها بر اساس تعداد خانه هاي نقشه مورد نظر تعيين مي شود .

چله كشي توسط دو نفر انجام مي شود ، بدين صورت كه دار را در وضعيت افقي روي چهار قطعه چوب مكعب شكل با ارتفاع تقريبي ۲۵ سانتيمتر از سطح زمين قرار داده و چله كشي را انجام مي دهند .

در ابتدا يك رشـــــته طناب ( كه در اصطلاح چله كشي با عنوان زهوار مورد اشاره قرار مي گيرد ) ، به فــــاصله ۳۰ سانتيمتر به موازات زير انداز بسته ميشود ، سپس سر نخ پنبه اي كه داراي ظرافــــت يـــــــا ضخامت مورد نظر براي تار ( چله ) بوده و قبلاً بصورت گلوله در آمده به منتهي اليه سمــــــت راســــت يا چپ زيردار گره زده مي شود ، آنگاه گلوله نخ را از پشت رشته طناب ( زهوار ) و از روي سردار به پشت آن مي برند و از زيــر دار خــــــــــارج مي كنند با تكرار اين عمليات و مخصوصاً حركت متناوب نخ چــــــله از پشت و روي رشته طناب ( زهوار ) نخ هاي تار بصورت يكي در ميان قرار مي گيرد .( شكل ۸ )

بعد از اتمام چله كشي تخته چوبي به عرض ۵ سانتيمتر و قطر ۱ سانتيمتر كه طول آن اندكي بيش از عرض چله در طرفين است در بين رشته هاي تار و بر روي زيردار قرار مي دهند ، اين تخته به يكدست شدن چله ها در روي دار كمك ميكنند ، ضمن آنكه باعث مي شود چله ها در حين بافت و دفتين زدن در روي دار جابجا نشده و ثابت بماننـد . بـعد از ايـن مرحـله چـوب استـوانه اي شكلي ( هاف ) كه داراي طولي كمتر از عرض دار است به جاي زهوار قرار داده و زهوار را حذف مي كنند . چوب هاف كه به زير رو كردن رشته هاي تار در حين بافت كمك ميكند ، اندكي بالاتر از نصف طول قرار ميگيرند ، در مرحله بعد نوبت به بستن كجو مي رسد . كجو يا كجو چو كه با عنوان چوب نيره نيز از آن ياد مي شود ، قطعه چوبي استوانه اي شكل به قطر تقريبي ۳ سانتيمتر و طول معادل عرض اسمي ( عرض كامل دستگاه بافندگي ) دار گليم بافي است و به بافندگان اين امكان را مي دهد تا عمل بافت را با سرعت بيشتري انجام دهند .

نحوه بسـتن كجـو ( نيره چوبي ) به اين صورت بوده كه مقداري نخ ( از نوع نخ چله ) انتخاب كرده و يك سر آن به سمت راست ميله چوبي گره زده مي شود ، آنگاه بافنده ضمن آزاد گذاشتن مقداري نخ ، سر ديگر آن را از زير چوب به پشت اولين تار زيرين برده و از روي چوب به جلو مي آورد و از داخل حلقه تشكيل شده عبور مي دهد و مي كشد تا جايي كه تار زيرين مختصري تحت كشش قرار گيرد ، سپس بافنده كليه تارهاي زيرين را جدا كرده و ضمن عبور نخ از لابلاي آن ها ( به شيوه گفته شده ) ، سر ديگر نخ را به انتهاي چوب كجو مي بندد ، در اين مرحله بافندگان كه از مهارت و تجربه كافي برخوردارند با انگشتان دست چپ خود طوري فاصله تارهاي زيرين را با كجو تنظيم مي كنند كه در پايان كار تماماً داري فاصله اي يكسان با كجو خواهند بود . لازم به ذكر است كه موقعيت كجو در روي دار پاين تر از گرد چوب ( هاف ) است . ( شكل ۹ )

پس از تكميل مرحله چله كشي ، توليد گليم نقش بر جسته با بافت چند رج ساده كه نزد بافندگان به گيس بافي شهرت دارد آغاز مي شود ،براي اين كار حدود ۱۵ سانتيمتر از ابتداي چله به منظور ريشه گليم در نظر گرفته مي شود و سپس مقداري ازگليم با نخي از جنس نخ چله بصورت يكي در ميان ( صوفي بافي ) بافته مي شود ، گاهي نيز بافندگان براي اين قسمت از نخ هاي رنگين استفاده نموده و عمل بافت را بصورت دو تا رو ، دو تا از زير انجام مي دهند و بعد از بافت حدود ده رج به طور ساده ( كه البته بسته به اندازه گليم نقش برجسته اين تعداد رج متغير است ) ، دو رج بافت زنجيره اي به ابتداي گليم مي افزايند .

در بافت زنجيره اي كه به كمك دست و گاه با بهره گــيري از قـلاب انجام مي شود ، معمولاً از دو نخ با رنگ متضاد استفاده مي شود و روش كار چنين است كه ابتدا سر دو قطعه نخ را به يكديگر گره زده و هر يك را مخالف ديگري از لابلاي چله ها عبور مي دهند و در برگشت دقت ميكنند تا دو رنگ مشابه روي يكديگر قرار گيرد و شكلي زنجيره اي ايجاد نمايد .

پس از بافت قسمت زنجيره اي گليم نقش برجسته بافت اصلي آغاز مي شود و بافنده طبق نقشه و با استفاده از نخ رنگين به محصول شكل مي دهد .

بطور معمول حاشيه باريكي به اندازه ۵ سانيمتر بوسيله گره زدن در دور تا دور گليم نقش برجسته در نظر گرفته مي شود . لازم به ذكر است كه پس از بافت هر رج گره ، دو رج پودگذاري ساده ( بوسيله نخي كه بعنوان زمينه گليم كاربرد خواهد داشت ) ، انجام مي شود و اين پودگذاري با نخ زمينه دقيقاً همانند پود گذاري در قالي يا پود نازك و ضخيم است ( شكل ۱۰ و ۱۱ ) .

هر رديف گره زدن يا پود گذاري يك رج ناميده مي شود و لازم است روي هر رج بافته شده دفتين زده شود تا درگيري تار و پود با گره ايجاد شده و استحكام كافي به خود بگيرد .

روش صحيح دفتين زدن كه يكي از مراحل نسبتاً حساس گليم بافي است اهميت ويژه اي در توليد يك محصول مرغوب دارد ، براي اين كار لازم است بافنده دسته دفتين را طوري نگهدارد كه فاصله آرنج تا مچ دست كاملاً افقي قرار گيرد و دفتين با حركت مچ دست بالا و پايين برود .

دفتين زدن به اين طريق ضمن آنكه مانع خستگي كتف و بازوي بافندگان خواهد شد ، مـــوجب مي شـــود ضربـــات تحت نيروي وزن خود دفتين بر گره و پود گليــــم نقش برجسته وارد شود و حالتي كاملاً يكنواخت داشته و از ناميزاني بافت جلوگيري نمايد ، همچنين لازم به تذكر است كه وقتي عمل بافت ( پود گذاري ) از راست به سمت چپ جلو رفت و هنگامي كه بافت از چپ به راست آغاز شد بايد عكس اين عمل را انجام داد و دقت كافي به خرج داد تا پود جديد كاملاً در پشت پود قبلي قرار گيرد .

گره مورد استفاده در گليم نقش برجسته از نوع گره تركي باف ( متقارن ) است كه نخ از روي دو چله و از كناره ٍآن به عقب برده شده و سپس از داخل چله ها بر مي گردد و با كشيدن سفت مي شود .)

كاربرد گره تركي در گليم نقش برجسته به پيشينه استعمال آن توسط بافندگان ايلامي در بافته هايي نظير قالي برميگردد و از نظر فني بسته به ماهيت خود گره است كه بدليل تقارن فيزيكي و استحكام بيشتر باعث مي شود در ارتباط و اتصال با رشته هاي پود گذاري شده يكنواختي بيشتري در كناره نقوش و سطح بافته حاصل شود .

در بافت گليم نقش برجسته ، از همان نخي كه در زمينه بكار مي برند ( بافت گليم ساده ) در پود گذاري روي گره ها نيز استفاده مي شود ( نظير پود نازك و ضخيم در بافت قالي ) ، بدين معني كه بر اساس نقشه ، ابتدا گره هاي مربوط به هر رج با رنگهاي مختص به خود زده شده و پس از اتمام گره هاي هر رج ، پود گذاري انجام مي شود . نخ پود ( كه از نظر نوع و ضخامت ، همانند نخ گره است ) از يك طرف زمينه گليم و از زير و روي رشته هاي تار گذشته و پس از عبور از روي گره هاي زده شده ( براي ايجاد نقش )در انتهاي رج برگشت داده شده تا به نقطه شروع حركت برسد و باز از روي قسمت زمينه عبور داده شده تا به ابتداي گره هاي نقش برسد و مجدداً برگشت داده مي شود ، در مجموع فرآيند حاصله شامل دو حركت رفت و برگشت ( ۴ رديف پود ) در قسمت زمينه و يك حركت رفت و برگشت ( ۲ رديف پود ) بر روي گره هاي نقش است . در واقع دليل يك حركت رفت و برگشت اضافي نخ پود در قسمت زمينه اين است كه زمينه با گره هاي زده شده هم سطح شود. البته گاهي در حين بافـت پـيش مي آيد كه با دو رديف پود اضافه سطح رجهاي زمينه نسبت به گره هاي آن رج پايين تر است كه با پود گذاري بيشتر مي توان آن را جبران كرد . به اين نكته نيز اشاره شود كه در طرفين گليم نقش برجسته معمولاً ۴ الي ۶ رشته در نظر گرفـته شده و در اطـراف آنهـا نـخي ۴ لا ( همرنـگ با حاشيه كناري ) پيچيده مي شود كه به آن كناره پيچ گفته مي شود ، عمل كناره پيچ در ضمن بافت انجام شده و نخ پود نيز با رشته هاي تار در گير شده تا گسستگي بوجود نيايد ،با اجراي دقيق عمليات گفته شده طبق نقشه ، بافت گليم نقش برجسته به پايان مي رسد كه در نهايت بايستي داري ويژگي ها و محاسن زير باشد :

۱ ) گليم نقش برجــسته بـايستي سبك وزن باشد ، به اين معنا كه هر چه وزن گليم نقش بر جسته سبك تر باشد مرغوبيت بيشتري دارد و همين امر نشان مي دهد كه براي بافت آن از تار و پود و پرز ظريفتري استفاده شده است ، علاوه بر آن به جهت كاربري تزئيني گليم نقش برجسته كه طبيعتاً بر روي ديوار نصب شده و يا در محل خاصي آويزان مي شود ، سبكي وزن امتياز خاصي براي آن به شمار مي رود .

۲ ) گليم نقش برجسته كه طبق نقشه بافته ميشود هماهنگي رنگ و طرح و تقارن نقوش در بافت بر ارزشهاي هنري آن مي افزايد ، در اين نوع بافته بايستي تعادل بر قـرار باشد ، بدين معنا كه نيمه چپ و نيمه راست آن بايد عيناً مثل هم باشد ( نظير قالي ) و همچنين نيمه فوقاني و نيمه تحتاني نيز بايد يكسان باشد ، رعايت موارد ذكر شده بيننده را قادر مي سازد كه طرح و نقش گليم نقش برجسته را از دو سر آن و حتي از دو طرف آن مورد تحسين قرار دهد . به طور مسلم رعايت تقارن ، طــرحهاي ، ۱/۱ ( طرح يك طرفه نظير نقوش تصويري … ) را شامل نمي شود و دقت در اجراي تناسب نقش مد نظر است .

۳ ) قسمت زمينه گليم نقش برجسته داري پودهاي بيشتر و متراكم تري باشد ، همان طوري كه گفته شده براي بافت اين نوع گليم از نخ پنبه اي سفيد رنگ به عنوان تار استفاده مي شود به هنگامي كه پود ها را فشرده به هم نبافند اين تارها به صورت دانه هاي سفيد رنگي در زمينه گليم نمودار مي شود ( به اصطلاح سفيدك مي زند و اين سفيدي ها نشان دهنده آن است كه گليم به خوبي بافته شده و داري بافت متراكمي نيست .

۴ ) كيفيت و ثبات رنگ گليم نقش برجسته در نتيجه استفاده از خامه هاي مصرفي كه به روش صحيح رنگرزي شده و دوبار شسته شده اند ضرورت دارند .

۵ ) يك گليم نقش برجسته خوب بايد سره نداشته باشد و در صورت داشتن سره مقداري آن بسياري كم باشد كه بتوان آن را ناديده گرفت ، بدين معني كه عرض گليم نقش بر جسته از ابتدا تا انتها به يك اندازه باشد .

همانطوريكه اشاره شده طي چند سال اخير بافت گليم نقش برجسته در اين استان رايج شده و در حال حاضر بافندگان بسياري به امر بافت گليم نقش برجسته اهتمام ورزند و با سعي و تلاش وافر باعث رشد و رونق آن در سطح استان و علاوه بر آن در كل كشور شده اند ، بطور يكه عرضه مناسبي در بازار فروش داشته است .

از جمله دلايل حصول بازار مساعد گليم نقش بر جسته مي توان به پايين بودن قيمت تمـــام شده آن در نتيجه ارزاني مواد اوليه و كم بودن دستمزد بافندگان ، اشاره كرد .

بي شك گليم نقش برجسته در اين استان از اهميت شاياني برخوردار است و اين مهم چه از جهت جنبه فرهنگي كه مي توان به عنوان لوحي بازگو كننده نقشهاي اصيل و سنتي اين مرزو بوم به تمام نقاط باشد و چه از جهت اقتصادي مي تواند تامين كننده نياز خانواده ها باشد و در كل اقتصاد منطقه را بهبود بخشد و علاوه بر آن به رفع مشكل بيكاري و بالا ببردن سطح اشتغال در استان كمك كند قابل بررسي است .

بديهي است موثرترين راه حصول بازار فعال گليم نقش برجسته و دستيابي به نقدينگي بعنوان عامل مولد و محرك توليد مجدد ، افزايش سطح كيفي آن است و به همين منظور ضرورت دارد تا مواد اوليه مورد نياز اصلاح شوند ، بدين معني كه از پشم مرغوب براي تهيه گليم استفاده شده و علاوه بر آن ضخامت نخهاي ريسيده شده يكنواخت باشد و در نهايت كلافهاي نخ پشمي بوسيله رنگ هاي گياهي اصيل و سنتي كه داري ثبات بيشتري هستند رنگرزي شود . بدون شك تغيير شكل فر آورده هاي دستي معلول دگرديسي مصرف است و از آن ميان گليم نقش بر جسته ، مايحصل خلاقيت بافندگان چيره دست ايلامي به مدد فن و تجربه و تلفيق قالي وگليم ساده توانسته است عاملي نمادين و انعطاف پذير در جهت بقا و ماندگاري دست يافته هاي كهن ما در عصر ما شينيزم باشد .

اميد آن مي رود كه با توسعه صنايع دستي ، از آن جمله گليم نقش بر جسته در اين استان ، گامي موثر در جهت تحقق غناي فرهنگي و توسعه اقتصادي برداشته شود .

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن