گمنامی دسترنج زنان ایلامی؛ فرش دستباف ایلام شناسنامه ندارد

فرش دستباف ایلام که هنر زنان این خطه است از جایگاه بالایی در کشورهای اروپایی و آسیایی برخوردار شده به

ادامه