گمرک آفريقاي جنوبي از کشف ۲۷ هزار لباس‎ ‎تقلبي تيم ملي اين کشور خبر داد‎ ‎

گمرک جمهوري آفريقاي جنوبي روز‎ ‎پنج شنبه از کشف ۲۷ هزار دست لباس تقلبي “بافاناباقانا” تيم ملي اين کشور خبر

ادامه