گمركات ایران و تركیه نقش تعیین كننده ای در فرایند روبه رشدمناسبات تجاری دو كشور دارند

عباس معمارنژاد رییس كل گمرگ ایران با مثبت ارزیابی كردن مذاكراتش با همتای تركیه ای خود ، بر نقش تعیین

ادامه