در گفت‌و‌گو با آل‌اسحاق بررسی شد: الزامات رشد سرمایه‌گذاری

   اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان تامین مالی بنگاه‌ها مورد توافق اقتصاددانان است، اما تشکیل و انباشت

ادامه