گفتگو با نماينده شركت نمايشگاهي Deutsche Messe آلمان در ايران

Image

در زير گفتگويي با سركار خانم آزلبار نماينده شركت نمايشگاه‎ ‎‏ هاي بين المللي آلمان، هانوور‏ ‏Deutsche Messe AG, Hannover‏ در اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان را از نظر مي گذرانيد.‏

ادامه