گفتگو با رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران

در صنف فرش ماشینی گران فروشی وجود ندارد گفتگو با رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهرانآقای هادی کمالیان بیش

ادامه