گفتگو با آقای اریک اسپیل – مدیر عامل شرکت اتراکون بلژیک

  فانتازیا ؛معجزه ای برای تولید ریشه آماده فرش ماشینی امروزه تولیدکنندگان فرش ماشینی به ویژه در کشور ایران علاقه

ادامه