گفتگويي با گلناز نصر اللهي؛ مدير كل سابق دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع

گلناز نصراللهي، مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع خودمان، كار خودمان را قبول نداريم چشم كه بگرداني

ادامه