گفتگو با آقای حسین گواهی – مدیر عامل شرکت فرش مجلل

  کار سخت در فرهنگ کاری ما وجود ندارد   كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فرد

ادامه