گفتگو با آقای داوود کاشفی – مدیر عامل شرکت اوراسیا نوید، مجری برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران

نمایشگاه فرش ماشینی و موکت تهران پیش به سوی موفقیت … بار دیگر در آستانه پائیز اهالی صنعت فرش ماشینی

ادامه