گسترش تعاونی ها سبب مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی می شود

  کرج – دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت:گسترش تعاونی های سبب افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی و ایجاد فرصتهای

ادامه