گسترش تبادلات بانکی بین‌المللی به راهکار ها و مدل‌های جدید نیاز دارد

رئیس کارگروه طرح تحول بانکی شورای هماهنگی بانک‌ها، خواستار تغییرات اساسی در بستة سیاستی نظارتی سال آینده بانک مرکزی، منطبق

ادامه