کالاهای نساجی مطمئن

مصاحبه با آقای روبرت لوکر “Robert Loeker” – مدیر عامل مرکز تحقیقات نوآوری نساجی و اکولوژی اتریش (OETI) کالاهای نساجی همواره

ادامه