تولید نوعی پارچه پنبه ای ضد میکروب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  پژوهشگران دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با نشاندن لایه های نانومتری موفق به تولید نوعی پارچه ضد میکروب

ادامه

تولید نوعی پارچه پنبه ای ضد میکروب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  پژوهشگران دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با نشاندن لایه های نانومتری موفق به تولید نوعی پارچه ضد میکروب

ادامه