مصاحبه با خانم فاطمه حسیبی – مدیر عامل شرکت بازرگانی حسیبی (نماینده فروش الیاف درالون آلمان در ایران)

  سهم ۳۰ درصدی الیاف درالون در بازار ایران نام درالون برای تمامی دست اندرکاران صنعت فرش ماشینی در کشور

ادامه