کلید موفقیت در صنعت منسوجات فنی: تحقیق و توسعه

در‭ ‬دهه‭ ‬اخير‭ ‬واژه‭ ‬جديدي‭ ‬به‭ ‬واژگان‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬افزوده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬شديدا‭ ‬با‭ ‬تمامي‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭

بیشتر بخوانید