مدیر زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی از آمادگی استان برای توزیع بذر پنبه خبر داد

    مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از آمادگی این سازمان برای توزیع بذر پنبه میان پنبه کاران

ادامه