مدیر امور بانوان بازرگان اتاق تهران به عنوان كارآفرين نمونه انتخاب شد

مدیر امور بانوان بازرگان اتاق تهران از سوي بانك توسعه اسلامي به عنوان كارآفرين نمونه انتخاب شد «سيده فاطمه مقيمي»

ادامه

مدیر امور بانوان بازرگان اتاق تهران به عنوان كارآفرين نمونه انتخاب شد

از سوي بانك توسعه اسلامي مدیر امور بانوان بازرگان اتاق تهران از سوي بانك توسعه اسلامي به عنوان كارآفرين نمونه

ادامه