مدير عامل مركز شماره گذاري و كدينگ كالا: توقفي در روند فعاليت ايران كد ايجاد نشده است

  مدير عامل مركز شماره گذاري و كدينگ كالا گفت كه اين مركز همچنان به وظايف خود در حوزه ايران

ادامه