مدير عامل سازمان منطقه آزاد ارس:‏دريافت عوارض صادرات كالا از منطقه آزاد ارس لغو شد

مدير عامل سازمان منطقه آزاد ارس از لغو دريافت هرگونه عوارض براي صادرا‌ت كالا از اين منطقه تجاري صنعتي خبر

ادامه