مدير عامل جديد شركت سهامي فرش ايران ۷ برنامه براي ارتقاي جايگاه فرش ايران اعلام كرد

مديرعامل جديد شرکت سهامي فرش ايران با بيان اين نکته که شرکت سهامي فرش ايران در طول تاريخ فعاليتش و

ادامه