مدير شركت ايتكيب تركيه:۹۰ درصد تجارت پوشاك ايران و تركيه قاچاقي صورت مي گيرد

مدير شركت ايتكيب تركيه گفت: ۹۰ درصد تجارت پوشاك ايران و تركيه به صورت قاچاق صورت مي گيرد و تجار

ادامه