مدير زراعت جهاد كشاورزي خراسان شمالي: ‏ كشت پنبه در خراسان شمالي آغاز شد

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي از آغاز كشت پنبه در اين استان خبر داد. به نقل از روابط

ادامه