مديركل نساجي وزارت صنايع:پرداخت مطالبات برخي واحدهاي نساجي تسريع مي شود

مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع گفت:اين وزارتخانه پيگير است تا‎ ‎در حل مشكل تعدادي از واحدهاي نساجي كه

ادامه