مديركل حقوقي گمرك در‎ ‎گفت‌وگو با ايسنا‎: ‎كمتر از يك درصد قاچاق برآورد شده، كشف‎ ‎مي‌شود

به گفته مديركل دفتر‎ ‎حقوقي گمرك كشور كمتر از يك يا دو درصد حجم قاچاق برآورد شده كشف مي‌شود‎. ‎

ادامه