مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان خواستار شد:اختصاص ۱۰ درصد از درآمد كشور به نساجي ها

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان گفت: بايد ۱۰ درصد از درآمد سرانه كشور صرف بخش هاي توليدي

ادامه