مديركل امور استان‌هاي وزارت صنايع و معادن‎: عارضه‌يابي صنعت مهمترين دستاورد به‌روزرساني واحدهاي صنعت

اجراي دقيق طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و ايجاد فرصت مناسب جهت عارضه‌يابي‎ ‎بخش صنعت از مهمترين دستاوردهاي طرح به‌روزرساني واحدهاي

ادامه