مديرعامل و اعضای هیات مدیره نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تغییر کردند

        با صدور احكامي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، مدير عامل و اعضای جديد هيئت مديره

ادامه