مديرعامل اتحاديه پنبه كاران خبر داد: شناسنامه دار شدن بسته هاي پنبه ايراني از ابتداي زمستان

مديرعامل اتحاديه پنبه كاران از شناسنامه دار شدن بسته بندي هاي پنبه ايراني از ابتداي فصل زمستان خبر داد و

ادامه