مخالفت چین با تحریم بانک مرکزی ایران/ پکن مخالف تحریم یکجانبه است

جمهوری خلق چین بار دیگر مخالفت خود را با تحریمهای یکجانبه ایران از سوی آمریکا مورد تاکید قرار داد. به

ادامه