مخالفت كنفدراسیون صادرات با انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت

  نایب رییس كنفدراسیون صادرات ایران مخالفت بزرگترین تشكل صادراتی كشور با اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش كشاورزی

ادامه