مخالفت فعالان فرش با انتقال مدیریت این حوزه به وزارت جهاد کشاورزی

هیچ سنخیتی بین موضوع فرش با حوزه جهاد کشاورزی وجود ندارد. در این خصوص باید واقع بینانه به مسائل نگاه

ادامه