مخالفت رحیمی و غضنفری با افزایش قیمت گندم صنف و صنعت به ۴۵۰ تومان

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از مخالفت معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت

ادامه