گفت و گو با آقای محمود برادران / چشم انداز صادرات یک میلیارد دلاری فرش ماشینی

سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴- داوود اویسی – محمود برادران دانشجوی دکترای نساجی دانشگاه یزد ، دبیر انجمن علمی فرش

ادامه