مصاحبه با جناب آقای دکتر محمدی – مدیر عامل شرکت الیاف ساینا

  پاسخگویی صادقانه و تامین خواسته مشتریان رمز موفقیت الیاف ساینا صنعت الیاف مصنوعی در سال های گذشته رشد قابل

ادامه