محققان کشور روشی برای افزایش دوام منسوجات پنبه ای ارائه کردند

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از نانو نقره دوام شستشوی پارچه های پنبه ای دارای پوشش نانوذرات

ادامه