محصو‌لات خوشه صنعتی فرش د‌ستباف در بازارهای جهانی

خوشه صنعتی فرش ماشینی در شهرستان آر‌ان و بید‌گل از توابع استان کاشان، قطب تولید و صادرات فرش ماشینی می‌شود.

ادامه