محصولات كشاورزي مشمول ارتقاي قانون كيفيت نمي‌شوند

معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران گفت:  محصولات كشاورزي كه به صورت خام وارد مي‌شوند، مشمول قانون

ادامه