محصولات جدید، کیفیت و شور و اشتیاق تجارت؛ همه در پانزدهمین دوره نمایشگاه کفپوش آسیا دموتکس چین

پانزدهمین دوره نمایشگاه دموتکس چین در شهر شانگهای از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ مارچ ۲۰۱۳ مطابق با ۶ لغایت ۸

ادامه