محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی براساس ارز آزاد غیرقانونی است

  یک عضو کمیسیون صنایع مجلس بر غیر قانونی دانستن تعیین قیمت محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد تأکید کرد

ادامه